در گذشته تکامل شخصیت وظیفه اولیه خانواده، مدرسه، نهاد های فرهنگی و مذهبی بود. امروزه از هم پاشیدگی خانواده کار بسیاری از خانواده ها را برای تربیت اخلاقی دشوار کرده است. تعلیم و تربیت اخلاقی مدتی به دست فراموشی سپرده شد و اکنون که جامعه ما با بحران اخلاقی روبرو است، آن ها دوباره به تربیت اخلاقی رو آورده اند. غفلت از پرورش اخلاقی نوجوانان و  جوانان ما در آمار ملموس و اندوه بار دیده می شود. بد دهنی، بی احترامی به اولیای امور و خشونت های نوجوانان و جوانان اغلب داستان های خبری را تشکیل می دهند. ورزش نیز از این قائده مستثناء نیست.

شخصیت ورزشکاران یک اصل فراموش شدهتعریف شخصیت و جوانمردی

قبل از رسیدن به موضوع اصلی در اینجا می خواهم تعریفی از شخصیت داشته باشم. در یک تعریف ساده می توان گفت شخصیت مجموعه ای از هویت و باورهای ماست. توماس لیکونا نویسنده کتاب های  روانشناسی می گوید، شخصیت خوب عبارت است از خوب دانستن، خوب خواستن و خوب عمل کردن عادات ذهن، عادات قلب و عادات عمل. اما واژه بیش از حد تکراری و رنگ باخته ی جوانمردی یعنی چه؟ اینقدر این جمله برایمان تکرار شده و از خوب بودن آن برایمان گفته اند که در اولین برخورد با این کلمه یا به یاد مرحوم تختی می افتیم یا حس خوب بودن در ورزش به ما دست می دهد، اما آیا واقعا” مفهوم آن را می دانیم؟ یا فقط دوست داریم با آن کلمه در جملات خود بازی کنیم؟ آن هم در مواقع آنچنانی! اصلا” چرا این جمله با وصف اینکه اینقدر تکرار می شود و همانطور که گفتم رنگ خود را باخته باز تکرار می شود؟ آیا فقط به خاطر طنینی است که از واقعیت دارد؟

اجازه دهید تعریفی هم از جوانمردی داشته باشم: جوانمردی داشتن شخصیت خوب هنگام ورزش است، جوانمردی احترام به حریفان، داوران ، هم تیمی ها و مریبان است، جوانمردی احترام گذاشتن به خود مسابقه است. از آن جا که ورزش آینه جامعه ماست. کاهش رفتار اخلاقی را در ورزش می بینیم! به نحوی که برای همه روشن و غیر قابل انکار است. پرورش شخصیت فقط دو دقیقه صحبت کردن در مورد جوانمردی و روحیه ورزشکاری بعد از نشان داد رفتاری نامناسب نیست. حتی مجموعه ای از شعارهای نصب شده روی دیوار هم نیست. پرورش شخصیت تعهد کامل به آموزش ورزشکاران برای رفتاری اخلاقی است که به طور مستمر تمرین شده، اگر اشکالی وجود دارد؛ تصحیح شده و وقتی به خوبی اجرا می شود، از آن تجلیل شود.

این مسئولیت شماست! واقعا” مربیان می توانند شخصیت بسازند؟

به گذشته برگردید و مربیان خود و تأثیری که بر شما داشته اند، چه مثبت و چه منفی را به یاد آورید. آیا نقش مربیان، شیوه برخورد و رفتار آنان بر شما تأثیر گذار نبوده؟ ممکن است مربی تان به شما گوشزد کرده باشد که باید سخت تر تمرین کنید، استعدادتان را تعیین کرده باشد، خواسته باشد مسئولانه عمل کنید و در حالی که به تدریج به شما القا می کرد که محترمانه رفتار کنید، با شما رفتاری توأم با احترام داشت. بدون شک مربیان می توانند شخصیت را بسازند. مربیان، ناصح، مشاور و قهرمانان ناشناخته ای هستند که شخصیت ها را می سازند و یا تغییر می دهند و در نقطه مقابل، عکس آن نیز اتفاق افتاده، بوده اند مربیانی که مربیگری را فقط در علم ورزش و رشته ورزشی خود دانسته اند و تربیت شخصیت ورزشکار را جزء مسئولیت های خود ندانسته و چه خیانت های از این طریق به جوانان ما شده است.

برای یک مربی این کافی نیست که در آموزش تمرینات و در مسابقات برای ورزشکار مربی باشد. هیچ وقت نمی گویم شما مسئول و بانی تربیت شخصیت کامل یک ورزشکار هستید؛ به نقش خانواده؛ مدرسه و جامعه هم خوب آگاهم، اما شما مربی عزیز لازم است همانگونه که برای ارائه تمرینات خود و یا یک مسابقه برنامه ریزی می کنید، برای این موضوع هم برنامه ریزی داشته باشید. به طور خلاصه، مربیگری برای شخصیت، کمک به ورزشکار است که بداند چه کاری درست است و بعد آن کار درست را انجام دهد آن هم به طور مستمر.

مربی گرامی

هیچ چیز مهمتر از کمک به ورزشکار برای رشد و تکامل شخصیت خوب نیست. مصرانه از شما می خواهم با اشتیاق این مسئولیت را بپذیرید و آن را بالاترین اولویت مربیگری قرار دهید.