دسته: بیومکانیک ورزشی

۲

قوانین نیوتن

نیرو عامل به وجودآورنده تغییر و یا متمایل به ایجاد تغییر در موقعیت ایستا و یا متحرک یک جسم تعریف می شود.توپی که روی میز بیلیارد قرار دارد در همان وضعیت می ماند مگر...

۰

حرکات پرتابی

حرکات پرتابی که حرکت در صفحه نیز نامیده می‌شوند، ترکیبی از حرکات افقی و عمودی می‌باشند. به عبارت دیگر حرکات پرتابی را که در آن جسم در سطح مایل حرکت می‌کند، می‌توان به دو...

۰

حرکات عمودی یا قائم

در حرکات عمودی یا قائم ، جسم یا ورزشکار بصورت عمود بر سطح زمین به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. مانند پرش عمودی. قوانینی که برای حرکات افقی به کار می‌روند، برای حرکات...

۰

کمیت های برداری و نرده‌ای

کمیت های برداری، کمیت هایی هستند که علاوه بر اندازه و مقدار، جهت و راستا نیز دارند. به عبارت دیگر، یک بردار دارای ویژگی های اندازه یا مقدار، جهت و نقطه مبداء و مقصد...