ورزش

ورزش از نظر لغوی اسم مصدر است. به معنای «ورزیدن» و برزیدن مصدر آن، یعنی کارکردن، عمل کردن، کوشیدن، پیاپی انجام دادن و ریاضت کشیدن است(دهخدا ۱۳۳۵).معادل کلمه ورزش در زبان انگلیسی sport است که به هر نوع فعالیت بدنی و بازی که منجر به انجام مسابقه و نمایش مهارت بین دو فرد و یا دو گروه شود و ملزم به انجام تمرین های مداوم و فراگرفتن مهارت در یک حرکت یا رشته ورزشی باشد، اطلاق می شود (خلجی ۱۳۶۷).

تعریف ورزش از نظرکواکلی

 ورزش عبارت است از یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت‌کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.

شرایطی که یک فعالیت بدنی را در ردیف فعالیت های ورزشی قرار می دهد:

۱-فعالیت باید شامل مهارت جسمانی، شهامت و نیروی جسمانی باشد.

۲-فعالیت باید سازمان یافته و دارای ماهیت رقابتی باشد

۳-شرکت‌کنندگان در آن فعالیت، باید از بعد درونی و بیرونی به وسیله پاداش های درونی و بیرونی برانگیخته شوند .

انواع ورزش

۱-ملاک تقسیم‌بندی بر حسب ابزار مورد استفاده در ورزش ،مانند ورزش های بدون وسیله چون کشتی و دو، و ورزش های با وسیله مثل والیبال، تنیس و …

۲-تقسیم‌بندی از نظر چگونگی رابطه در روند فعالیت ورزشی ملاک ورزشی را به سه نوع مبارزه‌ای، میدانی، طبیعی و مکانیکی دسته‌بندی می کنند.

۳-تقسیم‌بندی بر حسب زمان و منابع انرژی مورد استفاده . این نوع تقسیم‌بندی، ورزش ها را در انواع استقامتی و سرعتی، هوازی و بی‌هوازی دسته‌بندی می کند.

۴- تقسیم‌بندی با نگرش روان‌شناسی ـ ورزشی . این جدول‌بندی از نظر نقش فعالیت های تربیت‌بدنی در دبستان ها و دبیرستان ها و اثرات تربیتی که بر روی روند تکامل شخصیت فرد و جامعه دارد مورد توجه قرار می گیرد. مانند فعالیت هایی که موجب تسلط بر طبیعت میشود (کوهنوردی)، موجب برتری جامعه و مصونیت بخشیدن آن می شود (تیراندازی)، فعالیت هایی که موجب پیشرفت و هماهنگی عصبی ـ عضلانی می شود.

۵-تقسیم‌بندی از نظر واکنش های رفتاری و عوامل مؤثر بر آن .این نوع دسته‌بندی براساس چگونگی محرکی که در مقابل ورزشکار وجود دارد، به وجود آمده است. مانند ورزش هایی که مهارت های تشکیل دهنده آن از نوع مهارت های بسته است (پرش طول و ارتفاع و وزنه‌برداری) یا از نوع مهارت های باز است (فوتبال، والیبال) (خالدان ۶۶ ـ ۱۳۶۵).  تعریف بازی

بازی صورت تغییر شکل یافته مسائل واقعی است که فرد با توجه به علاقه خود آن را سازمان داده است و دارای شرایط زیر است :

۱- معیار بازی، داشتن مقاصد وهمی و خیالی است

۲- بازی به طور آزادانه از طرف فرد انتخاب می شود

۳- بازی باید «لذت بخش» باشد

۴- بازی به طور ذاتی برانگیخته می شود