حرکت کرانچ یک حرکت  پیشرفته ویژه ورزشکاران و یا اشخاصی است که از عضلات کمر قوی برخوردار هستند.این حرکت برای تقویت عضلات راست شکمی بسیار مفید و تأثیر گذار است.

Double-crunch-abs-1-exercises

آموزش در حرکت در ویدئو

  Double crunch, abs exercises  دانلود

منبع: passion4profession.ne