مراحل تمرین

۱-دوره آماده سازی شامل آماده سازی عمومی و اختصاصی.

۲-دوره  رقابت (مسابقه) شما دوره پیش از مسابقه و هنگام مسابقه.

۳- مرحله انتقال (ترانزیت)

دوره آماده سازی
هدف دوره آماده سازی پیشرفت و رشد همه جانبه ورزشکار است به  طوری که فرم ورزشی در ورزشکار تحکیم یافته و کامل شود.
زمان بندی دوره آمادگی در رشته های مختلف ورزشی:

ورزش های قدرتی – سرعتی۵/۲ تا ۴ ماه
ورزش های مبارزه ای ۳ تا ۵ ماه
ورزش های مقاومتی یا استقامتی ۴ تا ۶ ماه
ورزش های توپی ۳ تا ۵ ماه
ورزش های ریتمیک و هنری ۴ تا ۶  ماه

آماده سازی عمومی

هدف : شکل گیری فرم ورزشی،  تقویت حالات حرکتی، و پیشرفت توانایی های عمومی
 زمان این مرحله به عوامل زیر بستگی دارد :

  • سطح آمادگی ورزشکار

  • سن بیولوژیکی

  • سن ورزشی

  • میزان تجربه و غیره

آماده سازی اختصاصی

 هدف : کسب سریع فرم ورزشی با جهت گیری تخصصی تر
 این مرحله تکمیل کننده مرحله قبلی است و موجب توسعه توانایی -های تخصصی و تقویت عادات حرکتی ویژه در هر  رشته  ورزشی می شود

طول این مرحله به زمان کل آماده سازی و زمان رقابت بستگی دارد. سطح آمادگی ورزشکار، مسابقات تدارکاتی و غیره هم موثرند.
در افراد حرفه ای و زبده، مرحله آمادگی اختصاصی طولانی تر از مرحله آمادگی عمومی است

موارد مهم در آماده سازی اختصاصی

همان طور که  سطح تمرینات به اوج خود نزدیک می شود،  به همان  میزان  تمرینات  تخصصی تر  و  ویژه تر می شوند

می بایست رابطه ای وسیع و تنگاتنگ بین آماده سازی عمومی و اختصاصی  برقرار شود

تمرینات ویژه ظاهرا  شبیه تمرینات رقابتی هستند،  اما  نباید اجازه  دهیم  جایگزین همدیگر  شوند ، چرا که این موضوع  اثر دوره آماده سازی اختصاصی را که خود تضمین کننده به اوج رساندن سطح ویژه تمرینات رقابتی است، کاهش می دهد.

تناسب بین مرحله آماده سازی عمومی و اختصاصی در رشته های مختلف ورزشی:

دوره رقابت (مسابقه)

در این مرحله ورزشکار عینا فرم و شکل واقعی ورزشی خود را همانند زمان مسابقات تجربه کرده و سطح ورزشی مطلوب آن مشخص می شود. مسابقات تدارکاتی و مسائل مهم مربوط به مسابقه نهایی در آن پیاده می شود. تمرینات رقابتی شبیه دوره آماده سازی اختصاصی هستند، اما از شدت مداوم و افزایش پله ای برخوردارند، ضمن در برداشتن پدیده سوپر جبران کننده.آماده سازی  تکنیکی  و  تاکتیکی  باعث  کامل نمودن  فرم ورزشی  انتخابی می شوند،هر چند آماده سازی روانی ورزشکاران نیز اهمیت ویژه ای دارد. از مسابقات، و نگه داشتن آن فرم بصورت پویا جهت تاکید خاص می شود بر فرم دهی صحیح  حرکات  قبل بکارگیری در مسابقات بعدیهر چند  آماده سازی عمومی حجم کوچکی  دارد،  اما تضمین کننده نگهداری فرم ورزشی بوده و اساس اجرای خودکار مراحل بعدی خواهد بود  (در حدود ۲۵ درصد از کل کار را آماده سازی عمومی تشکیل می دهد )  

زمانبندی دوره رقابت

ساختار ساده :  1 تا ۳ ماه
میکروسیکل ها  یا دوران کوتاه مدت  مشابه حالت مسابقه طرح می  شود و جهت آن بر نگهداشتن فرم ورزشی استوار است

ساختار پیچیده  : 4 تا ۵ ماه

یک دوره  ویژه ۴ تا ۶ هفته ای دارد که طی آن ورزشکار  2 تا ۳ بار به اوج آمادگی خود می رسد و سپس به منظور نگهداری فرم ورزشی به دنبال هر اوج، یک افت نسبی در نظر گرفته می شود

دوره انتقال (ترانزیت)

استراحت فعال، نه توقف تمرینات با تاکید بر حفظ آمادگی برای دوره بعدی

 تمرینات پیشنهادی :

  • بازی های مختلف

  •  تمرینات تکنیکی به میزان اندک

  • آماده سازی عمومی در حد مطلوب

زمان بندی دوره انتقال

تناسب بین آماده سازی عمومی و اختصاصی

کاهش آماده سازی اختصاصی همراه با افزایش قابل توجه در آماده سازی عمومی می باشد

نسبت های پیشنهادی
۲۰ درصد در برابر  هشتاد درصد یا ۱۰ درصد در برابر 90 درصد

منبع: دکتر محمد اسماعیل افضل پور
دانشگاه بیرجند