گزیده ای از اهداف ورزش مدارس

تلگرام

هدف تربیت بدنی:

هدف اصلی تربیت بدنی ( که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است ) تربیت همه جانبه کودکان و نوجوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است . بنا براین برنامه آموزشی باید به قدری اساسی و فراگیر باشد که جوانان بتوانند معلومات و تجربه های لازم را برای رسیدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش کسب کنند .بنابراین برنامه های تربیت بدنی باید از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان دارای ویژگیهای زیر باشد :

۱-فرد را از نظر آمادگی بدنی به سطح مطلوب برساند ، یعنی بتواند آمادگی و کارایی بدن را تضمین کند.

۲-فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارتهای لازم را کسب کند.

۳-صفات ومحاسن اخلاقی و اجتماعی را ایجاد کند.

۴-مهارت های ایمنی و عادت های سالم را ایجاد کند.

۵- برای ایام فراغت ، برنامه سالم مفید داشته باشد.

۶- باعث اعتماد به نفس شود.

۷-از برنامه های آموزش و ورزشی ، نتایج انسانی و تربیتی بدست آورند.

اهداف عمده تربیت بدنی :

۱- هدف های توسعه و رشد اندامی : منظور از آن ایجاد قدرت جسمانی از راه رشد و توسعه دستگاه های مختلف بدن است یا به عبارت دیگر توجه به این هدف معطوف به نیرومندی و آمادگی جسمانی می باشد

۲- هدف توسعه و رشد عصبی ، عضلانی ( حیطه روان – حرکتی ) : منظور از آن دور ریختن حرکات اضافی و بیهوده در اجرای مهارتهای بدنی و انجام آن حرکات با تبحر و استادی و زیبایی و ظرافت و با صرف حداقل انرژی ممکن در مرحله اجرا ء

۳- هدف توسعه و رشد تفسیری (حیطه شناختی ) : توسعه و رشد تفسیری در بر گیرنده معلومات ، قضاوتها ، درک و تشخیص و ارزشهایی است که با اجرای فعالیتهای جسمانی همراهند و منظور از آن گرد آوری معلومات ضروری برای پر بار تر کردن زندگی ، توانایی اندیشه و تفسیر و تحلیل شرایط و اوضاعی است که فرد در زندگی روزمره خود دائما با آن مواجه می شود . همچنین معلومات بهداشتی ، پیشگیری از بیماریها ، قوانین و مقررات رشته های ورزشی ، روابط انسانی و غیره نیز در این حیطه قرار می گیرند .

۴- هذف توسعه و رشد فردی ، اجتماعی ( حیطه عاطفی ) : منظور سازگاری فرد با خود و با دیگران و نیز توسعه در رشد معیارهای رفتاری لازم برای یک شهروند خوب می باشد . تعالی این جنبه یکی از خدمات عمده تربیت بدنی به جوامع بشری است .

در این قسنت به طور خلاصه به اهداف تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی و هر یک از حیطه های مذکور اشاره می گردد :

اهداف ورزش مدارس در دوره ابتدایی

حیطه شناختی :

۱-آشنایی با وضعیت های صحیح بدنی درراه رفتن ،ایستادن،نشستن،حمل اشیاء

۲-آشنایی با برخی رشته ورزشی رایج آموزشگا هی

۳- آشنایی با برخی عوامل ایجاد کننده صدمات ورزشی و نحو ه ی پیشگیری از آن ها

۴- آشنایی با آمادگی جسمانی وحرکتی و برخی از آزمون های آن

۵- آگاهی از اصول اساسی  بهداشت ورزشی

۶- شناخت قا بلیت ها و محدودیت های حرکتی

۷-آشنایی با اصول مبانی تربیت بدنی در حد دبستان

حیطه روان – حرکتی:

۱-توانایی انجام مهارت های بنیادی (حر کات انتقا لی-حر کت غیر انتقالی –حرکات مهارتی)به شکل صحیح

۲-کسب تواناهای ادراکی –حر کتی در پاسخ به  محرک های مختلف و متنوع

۳-مهارت در برخی شیرین کاری ها و حرکات ریتمیک(حرکات تعادلی ،تقلیدی،تشبیهی،ابداعی مربوط به رشته های ورزشی)

۴-مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی

۵- توانایی اجرای مهارتهای اولیه رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی به ویژه ورزش های پایه

۶-مهارت در اجرای برخی بازی های دبستانی و پرورشی

۷- مهارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت

حیطه عاطفی:

۱-علاقمندی به رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق دیگران

۲-تمایل به رعایت نظافت و عادات بهداشتی

۳- پرورش روحیه تعاون ،همکاری  و مسئولیت پذیری از طریق فعالیت های ورزشی

۴- علاقمندی به رعایت اصول اسلامی و اخلاقی در سا عات درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

۵-علاقه به کسب آمادگی جسمانی و تندرستی

۶- تمایل به بهره  مندی از سلامتی و تندرستی

۷- تمایل به شرکت در بازی ها و فعالیت های گروهی

۸-علاقه به کسب توسعه مهارت های ورزشی برای لذت بردن از فعالیت ها و غنی سازی اوقات فراغت

اهداف ورزش مدارس در دوره راهنمایی

حیطه شناختی:

۱-آگاهی از نقش تربیت بدنی در دستیبابی فرد به کما لا ت اخلاقی و انسانی

۲- آگاهی از اهمیت آمادگی جسمانی و ارتباط آن با سلامتی

۳- آگاهی از دانش و فنو ن  مر بوط به بر خی مهارت های ورزشی

۴- آگاهی از قوانین و مقررات حا کم بر رشته های ورزشی

۵- آگاهی از برخی اصو ل حرکتی و بیو مکانیکی موثر در اجرای مهارتهای ورزشی

۶- آگاهی از تغییرات فیز یو لو ژی، جسمانی و احساس ناشی از بلو غ

۷- آگاهی از نقش تر بیت بدنی و فعالیتهای جسمانی در بهبود ناهنجاری ها و حفظ تناسب اندام

۸- آگاهی از نقش تر بیت بدنی در مو قعیت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان وشکو فایی استعداد های آن

۹- آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فرا غت

۱۰-آشنایی با اصول بهداشت ،تغذ یه و کنترل وزن

۱۱- آشنایی با بعضی آسیب های ورزشی رایج و نکات ایمنی در ورزش

۱۲- آگا هی از نقش تر بیت بدنی در کاهش انحرافات اخلا قی و مفا سد اجتماعی

۱۳- آگاهی از نقش فعالیت های ورزشی در پیشگیری از بیماری

۱۴- آشنایی با اصول  و مبانی تر بیت بدنی

حیطه روان – حرکتی:

۱-مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی

۲-مهارت نسبی در حداقل دو رشته ورزشی رایج آموزشگاهی(یک رشته انفرادی، یک رشته گروهی)

۳- مهارت در بکارگیری برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی در انجام مهارت های ورزشی

۴-مهارت در رعایت قوانین و مقررات حاکم بر رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی

۵-مهارت در کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۶-رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و اصول تغذیه در ورزش

۷- مهارت در کسب سرعت و دقت لازم در انجام فعالیت های ورزشی

۸-توانمندی در انجام فعالیت های ورزشی

۹- رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها

۱۰-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه

۱۱-مهارت در خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی

۱۲-داشتن روحیه تعاون و همکاری در فعالیت ها

۱۳-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه

حیطه عاطفی :

۱- گرایش به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در ورزش

۲-علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی، حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی

۳- علاقه به یادگیری و توسعه فنون و مهارت های ورزشی

۴-علاقه به استفاده از فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت

۵- تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی

۶-علاقه به پیروی از قوانین و مقررات و حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران

۷-تمایل به کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۸-گرایش به استفاده صحیح از اصول بیومکانیکی و حرکتی در مهارت های ورزشی

۹-  تمایل به کاربرد مهارت های روان شناختی و عاطفی – اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و …)

 

اهداف ورزش مدارس در دوره متوسطه

حیطه شناختی:

۱-آگاهی از نقش تربیت بدنی در دستیابی فرد به کمالات اخلاقی و انسانی و ایجاد تعادل میان ابعاد وجودی او

۲-آگاهی از عوامل تشکیل دهنده آمادگی جسمانی و سلامتی، روش های حفظ و تقویت و ابزار سنجش آن

۳-آگاهی از نحوه اجرای مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی

۴- آگاهی از برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی مؤثر در مهارت های ورزشی

۵-آشنایی با تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته انفرادی و گروهی، قوانین و مقررات حاکم بر آن

۶-آگاهی از اصول اساسی بهداشت، تغذیه و کنترل وزن و بکارگیری فعالیت های ورزشی در جهت بهبود آن ها

۷- آشنایی نسبت به آسیب های ورزشی رایج و بکارگیری اصول کمک های اولیه و نکات ایمنی در ورزش

۸- آشنایی نسبت به تغییرات فیزیولوژی، جسمانی و احساس ناشی از بلوغ

۹-آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فراغت

۱۰-دانش نسبت به نقش فیزیولوژی، ورزش و تأثیر آن بر دستگاه های مختلف بدن

۱۱ -آگاهی از نقش تربیت بدنی در کاهش انحرافات و مفاسد اجتماعی و اعتیاد به دخانیات

۱۲-آشنایی با عوارض استفاده از مواد محرک و نیروزا در ورزش

۱۳-آشنایی با نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورزش

۱۴-آشنایی با اصول و مبانی تربیت بدنی

 

حیطه روان – حرکتی :

۱-مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی

۲-توانایی در اجرای مناسب فنون و مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی

۳-توانایی دراجرای تاکتیک های اساسی حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و  یک رشته گروهی

۴-توانایی کاربرد برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی و فیزیولوژی در اجرای مهارت های ورزشی

۵-توانایی کاربرد اصول ایمنی حین فعالیت های ورزشی و استفاده مناسب از اصول اساسی کمک های اولیه در هنگام مواجه شدن با آسیب های ورزشی

۶-توانایی کاربرد مهم بهداشت و تغذیه درارتباط با فعالیت های ورزشی

۷- توانایی خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی

۸- مهارت در کنترل هیجانات،  احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۹-  توانمندی در انجام وظیفه و مسئولیت پذیری در فعالیت های و رزشی

۱۰-مهارت در رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها

۱۱-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه

۱۲-داشتن روحیه تعاون و همکاری درفعالیت ها

۱۳-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه

حیطه عاطفی :

۱-علاقه به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی دراجرای مهارت های ورزشی

۲-علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی و حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی

۳-تمایل به یادگیری و توسعه مهارت های رشته های ورزشی و لذت بردن از آن ها

۴-علاقمندی به استفاده از اصول مهم حرکتی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در فعالیت های ورزشی

۵- تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی

۶-علاقه به پیروی از قوانین و مقررات، حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران

۷- هیجانات، احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۸- تمایل به کاربرد مهارت های روانشناختی و عاطفی، اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و …)

۹-علاقه به استفاده بیشتر از فعالیت های ورزشی در غنی تر کردن اوقات فراغت

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *