چنانچه وقت کافی برای ورزش کردن در سالن های ورزشی را ندارید و از طرف دیگر می خواهید که جسم تان سالم و شاداب باشد، می توانید تمرینات بدنسازی با کش یا کش تراباند را تجربه کنید.با استفاده از کش بدنسازی در منزل با تمرینات ساده شروع به کار کنید.با انجام این تمرینات تفاوت را در خود احساس کنید.قبل از انجام تمرینات بدن را به خوبی گرم کنید.

۱- حرکت اسکوات

Resistance Band Squats

تمرینات بدنسازی با طناب کشی۲- پارو زدن در حالت خمیده

Resistance Band Bent Over Rows

تمرینات بدنسازی با طناب کشی٣- حرکت پرس سینه با

Alternate Lying Chest Presses

تمرینات بدنسازی با طناب کشی۴- ضربه قطری با تبر

Diagonal Wood chops

تمرینات بدنسازی با طناب کشی۵- کشش ماهیچه سه سر بازو

Triceps Extension with Resistance Band

تمرینات بدنسازی با طناب کشی۶- جهش کردن

Resistance Band Lunges

تمرینات بدنسازی با طناب کشی۷- کشش جانبی عضله کتف

Lateral raises with Resistance Band

تمرینات بدنسازی با طناب کشی۸- کشش عضله دو سر بازو با

Biceps Curls with Resistance Band

تمرینات بدنسازی با طناب کشی۹- کشش عضله همسترینگ

Hamstring Curls with Resistance Band

تمرینات بدنسازی با طناب کشی