آناتومی عضلات ساق پا

تلگرام

عضلات ساق پا را می توان به عضلات خلفی ، عضلات قدامی و عضلات بخش جانبی ساق پا تقسیم نمود.این عضلات نیز همانند عضلات ساعد به دلیل قرار گیری در بخش فوقانی ساق  پا و داشتن تاندون های بلند ، به این ناحیه از بدن یک  حالت مخروطی شکل می دهند.

آناتومی عضلات ساق پا

 • عضلات خلفی ساق پا شامل عضلات: دو قلو ، نعلی، کف پایی، رکبی ، خم کننده طویل انگشتان پا ، ساقی خلفی و خم کننده طویل شست پا می باشند.
 • عضلات قدامی ساق پا شامل عضلات : ساقی قدامی ، باز کننده طویل انگشتان پا ،نازک نی یی طرفی و بازکننده طویل شست پا می باشند.
 • عضلات جانبی ساق پا نیز شامل : دو عضله نازک نی  طویل و نازک نی کوتاه است.

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله دوقلو

عضله دوقلو یکی از عضلات حجیم ساق پا می باشد.این عضله سطحی ترین عضله خلفی ساق پا و از سطح خلفی انتهای تحتانی استخوان ران شروع شده و به طرف پایین کشیده می شود.عضله با یک تاندون بسیار قوی به نام آشیل که قوی ترین تاندون بدن است و از بالا به پایین نازک تر می گردد ، به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود.چسبندگی عضله روی کندیل داخلی استخوان ران در انتهای فوقانی عضله بیشتر و بزرگتر از محل چسبندگی عضله روی کندیل خارجی است.گاه عضله یک محل چسبندگی نیز روی مثلث رکبی استخوان ران دارد.

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله نعلی

عضله نعلی نیز یکی دیگر از عضلات  حجیم ساق پا است.این عضله در بخش قدامی عضلۀ دوقلو واقع شده  و از بخش خلفی سر و یک چهارم فوقانی تنه نازک نی و همچنین سطح خلفی فوقانی و لبه میانی درشت نی در بخش میانی ، شروع شده و به وسیله تاندون آشیل به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود.در حقیقت تاندون آشیل که ضخیم ترین و قوی ترین تاندون بدن است از بهم پیوستن تاندون های تحتانی دو عضله دوقلو و نعلی به وجود آمده است و حدود ۱۵ سانتیمتر طول دارد.

 

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله کف پایی

عضله کف پایی عضله ای کوچک و کم حجم است که از انتهای تحتانی خط انشعاب خارجی استخوان ران شروع شده و به وسیله یک تاندون بسیار بلند که از میان عضلات دوقلو و نعلی می گذرد به انتهای تحتانی تاندون تحتانی آشیل مربوط می شود.شکم عضله حدود ۱۰-۷ سانتیمتر طول دارد.

 

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله رکبی

عضله ای کوتاه و حجیم است که در بخش خلفی زانو وجود دارد.ابن عضله از بخش خارجی کندیل خارجی استخوان ران شروع شده و به طور مورب به سطح خلفی استخوان درشت نی در انتهای فوقانی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله خم  کننده طویل انگشتان پا

این عضله از سطح خلفی استخوان درشت نی شروع شده و با یک تاندون طویل که از پشت قوزک پا می گذرد و در میانه کف پا به چهار قسمت تقسیم می شود و به چهار انگشت جانبی پا چسبندگی پیدا می کند.چسبندگی این چهار تاندون به بند سوم انگشتان در سطح کفی است.این عضله داخلی ترین عضله بخش عمقی عضلات این ناحیه می باشد.

 

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پا عضله ساقی خلفی

عضله ساقی خلفی از سطح خلفی درشت نی در قسمت فوقانی و غشاء بین استخوانی و سطح داخلی استخوان نازک نی در قسمت فوقانی شروع می شود.تاندون عضله از سطح خلفی قوزک داخلی می گذرد و در سطح داخلی استخوان ناوی ( برجستگی استخوان  ناوی ) سطح کفی میخی (۱) میخی (۲) ، میخی (۳)، لبه مسند قاپی در پاشنه و سطح کفی قاعده استخوان های دوم تا چهارم کف پایی و سطح کفی استخوان تاسی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پا عضله خم  کننده طویل شست پا

این عضله خارجی ترین عضله عمقی این ناحیه از بدن است.عضله خم کننده طویل شست پا از بخش خلفی نازک نی و غشاء بین استخوانی ( پرده پیوندی بین دو استخوان درشت نی و نازک نی )شروع می  شود.عضله به وسیله یک  تاندون بسیار بلند ، که از سطح داخلی پا و پشت قوزک داخلی گذشته و به کف پا می  رسد، به سطح کفی بند دوم انگشت شست پا متصل می شود  و بدین وسیله نیروی انقباضی این عضله به شست انتقال پیدا می کند.

 

 

 

عضلات ناحیه قدامی ساق پا

 

آناتومی عضلات ساق پا

عضله ساقی قدامی

این عضله قوی ترین عضله بخش قدامی ساق پا می باشد.عضله از کندیل خارجی درشت نی و دو سوم بخش فوقانی سطح خارجی درشت نی و بخش فوقانی سطح قدامی غشاء بین استخوانی شروع می شود.تاندون عضله در یک دوم تحتانی ساق پا شروع می شود و بعد از گذشتن از روی پا به سطح داخلی اولین استخوان میخی و سطح داخلی قاعده اولین استخوان کف پایی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله بازکننده طویل انگشتان پا

عضله  بازکننده طویل انگشتان پا از کندیل جانبی درشت نی (بخش قدامی کندیل ) و بخش قدامی سر و سه چهارم بخش قدامی نازک نی شروع می شود.و به وسیله یک تاندون طویل که در پشت پا به چهار قسمت تقسیم می شود و هر یک به یکی از چهار انگشت جانبی پا می روند، به انگشتان ارتباط پیدا می کند.محل چسبندگی تاندون های روی سطح پشتی بند دوم و سوم چهار انگشت جانبی می باشد.

 

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پا

عضله نازک نی طرفی

این عضه بخشی از عضله بازکننده طویل انگشتان پا می باشد.در حقیقت قسمت کوچکی در بخش خارجی انتهای تحتانی عضله است و با یک تاندون پنجمی که از بخش خارجی تاندون اصلی جدا می شود و به روی سطح پشتی –  میانی قاعده استخوان پنجم کف پا ارتباط برقرار می کند.

 

 

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله بازکننده طویل شسست پا

عضله بازکننده طویل شست پا از روی نیمه میانی سطح داخلی تنه نازک نی و غشاء بین استخوانی مجاور آن شروع شده و به وسیله یک تاندون طویل که از پشت پا می گذرد به قاعده بند دوم شست پا در سطح پشتی چسبندگی پیدا می کند.اغلب به وسیله یک تاندون نیز به قاعده سطح پشتی اولین بند شست نیز مربوط می شود.

 

 

 

 

عضلات ناحیه جانبی ساق پا

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله نازک نی طویل

این عضله بسیار طویل است و از سر و دو سوم  فوقانی سطح خارجی نازک نی شروع می شود.عضله نازک نی یی ممکن است روی کندیل خارجی درشت نی نیز چسبندگی داشته باشد.عضله با یک تاندون بسیار بلند که از قسمت خلفی قوزک خارجی پا می گذرد و سپس به کف پا کشیده می شده و بعد از گذشتن از عرض کف پا ( به طور مورب ) به قاعده سطح جانبی اولین استخوان کف پایی و اولین استخوان میخی چسبندگی پیدا می کند.این عضله همچنین ممکن است روی قاعده انگشت دوم کف پا نیز چسبندگی داشته باشد.

 

 

 

آناتومی عضلات ساق پاعضله نازک نی کوتاه

این عضله از دو سوم تحتانی سطح جانبی استخوان نازک نی در محل قدامی تر نسبت به محل چسبندگی عضله نازک نی یی بلند شروع شده و با یک تاندون نسبتا" طویل به سطح خارجی برجستگی قاعده استخوان پنجم کف پا چسبندگی پیدا می کند. لازم به ذکر است که تاندون عضله از بخش خلفی قوزک خارجی پا می گذرد.

 

 

منبع: اختصاصی – elmevarzesh.com

آناتومی انسان، تألیف اصغر رواسی

منبع تصاویر:

rad.washington.edu

emsjunkie.com

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۱۲ نظر

 1. کیومرث گفت:

  بسمه تعالی
  واقعا دستتون درد نکند.
  موفق و مؤید باشید.

 2. زیلا رستگاری گفت:

  عالی

 3. مرتضی گفت:

  کجا هستش خبرنامه

 4. علی گفت:

  بسیار عالی وجالب مخصوصا عکسهای رنگی

 5. وحید. گفت:

  سلام.دستتون درد نکنه.کامل ومفید بود.

 6. روح الله عباسيان گفت:

  با سلام وعرضخسته نباشیى.من الان ىانشجوی ترم ۲تربیت بزنی هستم .خواستم بطم ازمطالب این سایت من نهایت استفازه رو می برم .عالیه

 7. روح الله عباسيان گفت:

  خوبه

 8. روح الله گفت:

  بسیار عالی

 9. Farhad گفت:

  سلام . سایت شما بسیار عالی است و من این سایت رو به همه معرفی خواهم کرد . با تشکر فرهاد فضلی مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی . ارشد پژوهش علوم اجتماعی

 10. علی حسنی گفت:

  سلام .من یه مشگلی که دارم همین ظعیفی پایین تنم هست مخصوصا پشت پا خیلیم تمرین میکنم ولی حجم نمیگیره میگن وراثتی اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید

  • علم ورزش گفت:

   سلام، عضلات پا واقعاً دیر رشد هستند، خصوصاً پشت پا که به نوعی برای همه مشکل هست، در کل نیاز به صبر و تداوم تمرین داره، البته نوع برنامه تمرینی هم نقش زیادی داره

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *