زیر بغل پلاور با دمبل  شدیدا" بر روی سینه و پهلو ها فشار وارد می کند و موجب رشد این عضلات می شود. برای انجام این حرکت روی نیمکت به شکلی قرار بگیرید که شانه ها و سر روی نیمکت باشند ، پاها را به اندازه ی شانه ها باز کنید و کف پاهایتان را روی زمین برای حفظ تعادل تثبیت کنید و کف دست هایتان را بر قسمت داخلی سر دمبل قرار دهید به صورتی که شصت انگشتانتان در کنار میله دمبل قرار گیرد و هنگامی که دست هایتان را صاف کردید دمبل را به صور ت نیم دایره به پشت سرتان پایین ببرید بطوری که آرنج ها خم شوند.

dumbell-pullover-1-elmevarzesh

این تمرین را می توانید بر روی نیمکت تمام قد نیز انجام دهید و برای گرفتن نتیجه بهتر میتوانید ران های خود را ۱۵ سانتی متر پایین بیاورید.