حرکت نشر از جلو با دمبل یکی از حرکات تقویت عضلات شانه می باشد. این حرکت عضله دلتوئید قدامی ( جلو شانه) را تقویت می کند و همچنین روی بخش بالای سینه نیز تأثیر گذار است. 

نکات آناتومیکی نوع گرفتن 

در گرفتن طبیعی (کف دست ها به داخل انگشت شست رو به جلو ) بیشتر عضله دلتوئید قدامی تحت تاثیر قرار می گیرد در گرفتن با چرخش داخلی (کف دست رو به پایین  عضله دلتوئید جانبی نیز به عنوان عضله کمک کننده تقویت می شود

حرکت نشر از جلو با دمبل ۱-در حالت ایستاده دمبل ها را طوری بگیرید که دست ها کشیده و مقابل ران ها قرار گیرند.

۲-یک دمبل را از روبرو تا سطح شانه بالا بیاورید طوری که آرنج ها تا حد کمی خمیده نگه داشته شوند (برای جلوگیری از آسیب دیدگی آرنج ها)

۳-دمبل را به پایین و نقطه شروع باز گردانید و با دست دیگر همین تمرین را اجرا کنید

حرکت نشر از جلو  را می توان به شکل نشسته بر روی نیمکت نیز اجرا کرد در این حالت نقطه شروع حرکت از کنار بدن است و دمبل ها را طوری می گیرید که کف دست ها به سمت بدن باشد در این شیوه به کمر فشار کمتری وارد می شود.