استخوان های ساعد

در حالت آناتومیکی دو استخوان موجود در ساعد موازی هستند.در این حالت استخوانی که در خارج قرار می گیرد زند زبرین است و استخوانی که در داخل قرار گرفته است زند زیرین نامیده می شود. این دو استخوان در قسمت فوقانی به همراه استخوان بازو مفصل آرنج را می سازند و در قسمت تحتانی با استخوان های مچ دست مفصل می شوند.

آناتومی استخوان های ساعد

استخوان زند زبرین یا زند اعلا

این استخوان دو انتهای پروگزیمال و دیستال و یک تنه دارد. انتهای فوقانی به سر موسوم است و سطح فوقانی آن یک فرو رفتگی به نام جام زند اعلا دارد. جام زند اعلا با لقمه استخوان بازو مفصل می شود. سر استخوان استوانه ای شکل است .قسمت داخلی سر با دیگر استخوان ساعد مفصل می گردد. گردن قسمتی است که زیر سر قرار دارد . یک برجستگی به نام برجستگی زند اعلائی در طرف داخلی استخوان  ، زیر گردن قرار دارد.

انتهای تحتانی زند زبرین با دو سطح مفصلی که توسط ستیغی از هم جدا می شوند به استخوان های مچ دست ارتباط پیدا می کنند. انتهای تحتانی همچنین یک برآمدگی مشخص به نام زائده نیزه ای و یک سطح مفصلی به نام بریدگی زند اسفلی دارد.تنه  استخوان زند زبرین تقریبا" سه گوش بوده و دارای یک خمیدگی نیز هست.

آناتومی استخوان های ساعد

استخوان زند زیرین یا زند اسفل

این استخوان دو انتها و یک تنه دارد. انتهای فوقانی دو زائده دارد که یکی در قسمت خلفی است و زائده آرنجی نامیده می شود که بلندتر است.زائده کوتاه تر در قسمت قدامی است و زائده منقاری نامیده می شود.

یک سطج مفصلی مقعر بین این دو برآمدگی است که فرورفتگی قرقره ای یا حفره سینی شکل نامیده می شود.در سطح خارجی قسمت فوقانی یک سطح مفصلی کوچک مقعر به نام فرورفتگی زند زبرینی وجود دارد که محل مفصل شدن زند اعلا است.در انتهای تحتانی یک زائده نیزه ای داشته و توسط دیسکی با استخوان های مچ دست مفصل می گردد.تنه استخوان در سه چهارم فوقانی دارای سه کنار و سه سطح است و در قسمت تحتانی استوانه ای شکل می باشد.

Posterior-view-of-radius-and-ulna

تهیه و تدوین: elmevarzesh.com

آناتومی انسان ،  تألیف اصغر رواسی