آناتومی عضلات ساعد

تلگرام

عضلات ساعد

در ساعد عضلات زیادی وجود دارند.با توجه به تعداد عضلات این ناحیه بهتر است تقسیم بندی خاصی را برای این عضلات در نظر گرفت.این عضلات را می  توان به دو گروه قدامی و خلفی تقسیم نمود. عضلات قدامی در بخش قدامی استخوان های ساعد و عضلات خلفی در سطوح خلفی و جانبی این استخوان ها قرار دارند.

اعمال حرکتی این دو گروه مختلف عضلانی نیز متفاوت بوده و هر یک وظایفی مشخص را به عهده دارند.هر گروه از عضلات را می توان به دو گروه سطحی و عمقی طبقه بندی کرد. عضلات سطحی قسمت قدامی از فوق قرقره استخوان بازو شروع می شوند ،در حالی که عضلات سطحی قسمت خلفی از فوق لقمه استخوان بازو شروع می گردند.

forearm-

عضلات طبقه عمقی از روی استخوان های ساعد و غشاء بین استخوانی واقع در فضای موجود بین دو استخوان واقع  در فضای موجود بین دو استخوان ، شروع می شوند.بخش حجیم عضلات ساعد در قسمت فوقانی یعنی ناحیه نزدیک تر به مفصل آرنج واقع است در حالی که تاندون این عضلات که عموما" طویل نیز می باشند نزدیک به مفاصل مچ قرار دارند و علت مخروطی شکل بودن ساعد نیز همین است.

عضلات بخش قدامی ساعد

الف: عضلات طبقه سطحی

 

pronator-teresعضله درون گرداننده مدور

این عضله از فوق قرقره استخوان بازو و برجستگی زند اسفل شروع شده و به صورت مایل به طرف پایین و خارج کشیده  شده و روی سطح جانبی قسمت میانی اسخوان زند اعلا چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

flexor-carpi-radialisعضله زند اعلایی قدامی

عضله ای دوکی  شکل است که از روی فوق قرقره استخوان بازو شروع شده و به وسیله یک تاندون بلند بر روی قاعده دوم استخوان کف دستی به لبه استخوان سوم کف دستی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

palmaris_longus-1.عضله کف دستی طویل

این عضله از فوق قرقره استخوان بازو شروع شده و با یک تاندون طویل به نیام کف دستی ارتباط پیدا می کند.( این عضله در بعضی افراد وجود ندارد، به نقل از آناتومی گِری، چاپ سی هفتم ص ۶۱۷)

 

 

 

flexor-carpi-ulnarisعضله زند اسفلی قدامی

این عضله در لبه اسفلی ساعد قرار دارد و از روی فوق قرقره استخوان بازو شروع شده و یک چسبندگی تقریبا" وسیع نیز روی سطح میانی زند اسفل داشته ، سپس با یک تاندون بلند روی استخوان نخودی چسبیده  و روی استخوان چنگکی نیز چسبندگی پیدا کرده و نهایتا" روی استخوان پنجم کف دستی اتصال پیدا می کند.

 

 

 

 

flexor-digiturum-super-ficialisعضله تاکننده سطحی انگشتان

این عضله نیز از روی فوق قرقره استخوان بازو شروع  شده و روی قسمت فوقانی زند اعلا و زند اسفل نیز چسبندگی پیدا می کند، وبه وسیله چهار تاندون به دو طرف پایه بند دوم و چهارم انگشت میانی اتصال پیدا می کند.

 

 

 

 

ب:عضلات طبقه عمقی

 

pronator-teres-and-quadratus.عضله درون گرداننده مربع

این عضله پهن و مربعی شکل است و در قمست تحتانی ساعد در قسمت فوقانی مچ دست واقع است.تارهای عضله  از قسمت تحتانی سطح قدامی استخوان زند اسفل شروع  و به طرف خارج کشیده شده و روی قسمت تحتانی سطح قدامی استخوان زند اعلا چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

flexor_pollicis_longus.عضله تا کننده دراز شست دست

این عضله از قسمت قدامی استخوان زند اعلا در زیر برجستگی زند اعلائی شروع شده و به وسیله یک تاندون بلند به پایه بند دوم شست دست ارتباط پیدا می کند.

 

 

 

 

flexor-digitorum-profundus.عضله تاکننده عمقی انگشتان 

این عضله از زند اسفل و غشاء بین استخوانی واقع در بین دو استخوان ساعد و در بخش قدامی شروع شده است.چهار تاندون بلند دارد و به وسیله این چهار تاندون به بند سوم و چهارم انگشت دست ارتباط پیدا می کند.

 

 

 

 

عضلات بخش خلفی ساعد

عضلات بخش خلفی ساعد را با توجه به موقعیت قرار گیری آن ها می توان به دو گروه زند اعلائی و زند اسفلی تقسیم نمود.

 

عضلات گروه اول ( زند اعلائی) بخش خلفی ساعد

 

 

brachioradialis..عضله برون گرداننده دراز ( بازوئی – زند اعلائی)

این عضله سطح جانبی ساعد را می پوشاند.از انتهای تحتانی سطح جانبی استخوان بازو شروع شده است و شکم عضله تا نیمه استخوان زند اعلا کشیده شده و سپس با یک تاندون  طویل و پهن به زائده نیزه ای زند اعلا چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

عضله باز کننده مچ دستی طویل ( زند اعلائی خلفیextensor-carpi-radialis-longus&-brevis)

این عضله از فوق لقمه استخوان بازو شروع شده و تا نیمه استخوان زند اعلا پایین آمده و سپس با یک تاندون به سطح خلفی پایه دومین استخوان کف دستی چسبندگی پیدا می کند.

عضله باز کننده مچ دستی کوتاه

این عضله از روی فوق لقمه استخوان بازو و سطح جانبی کپسول مفصلی در مفاصل آرنج شروع شده و نهایتا" روی سطح خلفی استخوان کف دستی چسبندگی پیدا می کند.

 

عضلات گروه دوم ( زند اسفلی ) بخش خلفی ساعد

extensor_digitorum.عضله باز کننده انگشتان

عضله باز کننده انگشتان نیز از روی فوق لقمه استخوان بازو شروع شده و سپس در میانه سطح خلفی ساعد به وسیله  چهار تاندون که از انتهای تحتانی عضله خارج می شوند، روی بند دوم ، سوم و چهارم انگشت دست چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

extensor-digiti-minimiعضله بازکننده انگشت کوچک

عضله باریکی است که در قسمت فوقانی به تاندون فوقانی عضله باز کننده انگشتان ارتباط دارد و به طرف سطح داخلی ساعد و دست کشیده شده و تاندون تحتانی عضله به تاندون عضله بازکننده انگشتان که به طرف انگشت کوچک کشیده می شود و ارتباط پیدا می کند.

 

 

 

 

extensor-carpi-ulnaris.عضله باز کننده مچ دستی ( زند اسفلی خلفی )

این عضله نیز از روی فوق لقمه استخوان بازو شروع می شود و بعد از گذشت از سطح خلفی ساعد به پایه پنجمین استخوان کف دستی ارتباط پیدا می کند.

 

 

 

 

supinator.عضله برون گرداننده کوتاه

این عضله زیر عضله برون گرداننده دراز  قرار دارد و از فوق لقمه استخوان بازو و با رباط جانبی زند اعلائی مفصل آرنج و انتهای فوقانی سطح خارجی استخوان زند اسفل شروع شده و به انتهای فوقانی استخوان زند اعلا روی سطوح خارجی و خلفی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

دیگر عضلات سطح  خلفی عبارتند از : دور کننده طویل شست ، باز کننده کوتاه شست ، باز کننده طویل شست ، باز کننده انگشت سبابه.

Extensor-Indicis&Extensor-Pollicis-Longus&Extensor-Pollicis-Brevis&abductor-pollicis-longusعضلات دست

عضلات دست را می توان به  3 گروه تقسیم نمود. یک گروه از عضلات در سطح خارجی کف دست، برجستگی تنار را به وجود می آورند.گروه دیگری از این عضلات در سطح داخلی کف دست برجستگی هیپوتنار را  به وجود می آورند.گروه سوم در فرو رفتگی دست وجود دارند.

 

عضلات برجستگی تنار

این عضلات روی شست مؤثراند و تعداد آن ها چهار عضله می باشد که عبارتند از : ۱-دور کننده کوتاه شست، ۲-خم کننده کوتاه شست، ۳-متقابله شست ۴- نزدیک کننده شست دست.

Adductor-Pollicis&Abductor-Pollicis-Brevis&opponens-pollicis

عضلات برجستگی هیپوتنار

تعدا این عضلات نیز چهار عدد است که سه عضله روی انگشت کوچک و یک عضله نیز روی نیام کف دستی مؤثر اند و عبارتند از : کوتاه کف دستی ، دور کننده انگشت کوچک ، خم کننده کوتاه انگشت کوچک  و متقابله انگشت کوچک.

Flexor-Digiti-Minimi-Brevis&opponens-digiti-minimiعضلات فرورفتگی دست

این عضلات لابلای استخوان های کف و تاندون های دست قرار دارند و عبارتند از : عضلات دودی که  تعدادشان چهار عدد  می باشد و عضلات بین استخوانی که تعدادشان هشت عدد است . این عضلات ( بین استخوانی ) به دو گروه پشت دستی و کف دستی تقسیم می گردند که تعداد عضلات بین استخوانی پشت دستی چهار عدد و تعداد عضلات بین استخوانی کف دستی چهار عدد است.

dorsal-interossei&palmar-interossei

lumbricals.

منبع: اختصاصی elmevarzesh.com

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۵ نظر

 1. مریم ملک گفت:

  سلاااااااااااام
  مطالب وبتون عاااااااااااااااااااالی
  مرسی

 2. مریم رضایتی گفت:

  با سلام
  مطالب سایتتون خیلی مفید است.
  تشکر

 3. کیهان گفت:

  مطلب بسیار خوبی بود…ممنون از زحماتتون

 4. طیبه گفت:

  آیا تمریناتی برای افزایش حجم عضلات ساعد وجود دارد؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام. بله تمرینات تقویت عضلات ساعد با دمبل، هالتر، توپ مخصوص و مواردی از این قبیل

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *