در حدود ۷۵- ۶۰ درصد کل انرژی مصرفی روزانه مربوط به انرژی مصرفی در حال استراحت است، یعنی حالتی که شخص هیچگونه فعالیت جسمی نداشته و به ‌طور کامل در حال استراحت می باشد. قبلا مشخص شده بود که نوشیدن آب به طور قابل توجهی انرژی مصرفی در حال استراحت ( REE) در بزرگسالان را افزایش میدهد و هم چنین دریافت کم آب با چاقی و موفقیت کمتر در کاهش وزن در ارتباط است.  
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که اثر نوشیدن آب بر کاهش وزن کودکان چاق می تواند بعنوان عاملی در مدیریت وزن در نظر گرفته شود. این مطالعه که در International Journal of Obesity منتشر شده است، به بررسی اثر نوشیدن آب سرد بر REE در کودکان دارای اضافه وزن پرداخته است.

obese-children

در این تحقیق ۲۱ کودک چاق اما از سایر لحاظ سالم با میانگین سنی ۹/۹ سال شرکت داشتند. این کودکان به میزان  ml/kg 10 آب نوشیده و میزان REE قبل و بعد از نوشیدن آب برای ۶۶ دقیقه اندازه گیری شد. بلافاصله بعد از نوشیدن آب، یک کاهش ناپایدار نسبت به حالت پایه در REE بوجود آمد. سپس به دنبال آن بعد از ۲۴ دقیقه، افزایش REE که به طور معناداری بالاتر از REEپایه بود دیده شد. بیشترین میزان REE در  دقیقه ۵۷ بعد از نوشیدن آب و ۲۵% بالاتر از میزان پایه بود. REE به طور معنادار با سن، قد، وزن، توده بدون چربی بدن مرتبط بود.

نتایج این مطالعه مشخص کرد که به دنبال نوشیدن آب سرد به میزان   ml/kg 10  در کودکان دارای اضافه وزن REE تا ۲۵% افزایش می یابد. دریافت میزان آب توصیه شده  روزانه برای کودکان می تواند به کاهش وزن بیشتر ۲/۱ کیلوگرم در سال منجر شود.

نکته عملی: نوشیدن آب کافی می تواند با افزایش انرژی سوخت و ساز به کودکان در کاهش یا حفظ وزن کمک کرده و حتی به عنوان عاملی بر علیه اپیدمی چاقی در کودکان باشد، بنابراین والدین باید در مورد نوشیدن آب کافی در طول روز بر کودکان خود تاکید داشته باشند.

فرزانه نگهبان کارشناس تغذیه
منبع:

International Journal of Obesity