روش های مرسوم نمایش داده ها ( انواع نمودار ها)عبارتند از:

الف)نمودار میله ای

ب)نمودار خط شکسته

ج)نمودار دایره ای

د)هیستو گرام

ه)چند ضلعی فراوانی

و)چند ضلعی فراوانی تجمعی یا منحنی اوجیو

نمودار میله ای

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیریاین نمودار هنگامی سود مند است که داده های جمع آوری شده متعلق به متغیر های گسسته و با استفاده از مقیاس اسمی رتبه ای,فاصله ای و نسبی اندازه گیری می شوند.

نمودار خط شکسته

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیریاز این نمودار موقعی استفاده می کنیم که داده ها به صورت متغیر پیوسته باشد.

نمودار دایره ای

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیریغالبا" در تقسیم بندی یک کل و نشان دادن بخش های آن به کار می رود. این روش مناسب ترین راه برای مقایسه و نمایش داده های جمع آوری شده از متغیر گسسته است و این نمودار ساده ترین نمودار است.

هیستو گرام

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیریهمانند نمودار میله ای است.در هیستو گرام میله ها به هم چسبیده اند اتصال ستون ها در هیستو گرام موجب گردیده تا این نمودار وسیله ای مناسبی برای نمایش داده های ناشی از اجرای متغیرهای پیوسته باشد.

چند ضلعی فراوانی

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیرینوعی از نمودار خطی شکسته است.مثل هیستو گرام برای نشان دادن توزیع فراوانی به کار برده می شود.ولی معمولا" چند ضلعی فراوانی با متغیر پیوسته به کار گرفته می شود.

چند ضلعی فراوانی تجمعی یا منحنی او جیو

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیرینوعی از نمودار خطی شکسته است.این نمودار در شرایطی که پژوهشگر علاقه مند است بداند چند نمره پایین تر از یک فرد یا یک طبقه وجود دارد مفید است.

منبع: اختصاصی elmevarzesh.com