واژه بیومکانیک از دو بخش بیو و مکانیک تشکیل شده  و به معنی کاربرد اصول مکانیکی در موجودات زنده می باشد.به زبان دیگر بیومکانیک مطالعه ساختار و عملکرد یک سیستم زنده با استفاده از قوانین مکانیکی می باشد. لذا می توان علم بیومکانیک را در شاخه های مختلف انسانی، حیوانی و حتی گیاهی مورد بررسی قرار داد.

sports-biomechanics-

در حوزه بیومکانیک ورزشی تنها افراد درگیر در فعالیت های ورزشی مورد بررسی قرار می گیرند.  بیومکانیک ورزشی به بررسی و تجزیه  و تحلیل عملکرد ورزشکار با استفاده از قوانین فیزیکی همچون قوانین حرکت، اصطکاک، گشتاور، اهرم ها  و  مطالعه نیروهای داخلی و خارجی  و اثرات  آن بر ورزشکارمی پردازد.هدف اصلی بیومکانیک ورزشی بهبود عملکرد ورزشکاران و در درجه بعد پیشگیری از آسیب های ورزشی و ارائه رهنمودهای توان بخشی مناسب می باشد.

امروزه  با کمک دانش بیومکانیک لوارم و تجهیزات تمرینی و ورزشی متعددی طراحی و ساخته می شوند تا بتواند به نحو مطلوب ورزشکاران را آماده رقابت کند. همچنین شاهد هستیم که بسیاری از تکنیک های قدیمی در برخی رشته های ورزشی مانند پرتاب وزنه با پرش ارتفاع با استفاده از علم بیومکانیک تغییر و تکنیک های جدید جایگزین منجر به بهبود چشمگیر عمکرد و رکورد ورزشکاران گردیده است.

در واقع باید بیان کرد که اگرچه علم بیومکانیک علم نسبتاً نوینی می باشد(۱۹۶۰ میلادی) اما کاربرد آن در حوزه علوم ورزشی مورد توجه علاقمندان بسیاری قرار گرفته و امیدواری های زیادی برای مربیان و ورزشکاران برای ارائه عملکرد بهتر در آینده فراهم کرده است.

منبع: sportscience.ir