عضلات موثر بر حرکات مفصل ران

تلگرام

عضلات خم کننده ران

عضله سوئز (بزرگ و کوچک):معمولا" تحت عنوان سوئز بزرگ و سوئز کوچک مطالعه می شود.به طور عمقی قرار گرفته است و قابل لمس نیست.

psoas

سرثابت: کنار خارجی دوازدهمین مهره پشتی و تمام مهره های کمری و غضروف های بین مهره ای .

سر متحرک: برجستگی کوچک استخوان ران.

عصب گیری: سوئز کوچک: اولین عصب کمری، سوئز بزرگ: عصب رانی.

عملکرد: فلکشن استخوان ران عمل اصلی عضله فوق است.ولی زمانی  که بر پشت بر روی زمین دراز کشیده ایم و پاها ثابت شده، انقباض این عضله بالا تنه را به سمت روی ران ها می کشد.

 

iliacusعضله خاصره‌ای

از ناحیه حفره خاصره‌ای درونی (به استثنای قسمت قدامی و تحتانی آن) منشأ می‌گیرد و همراه با وتر عضله سوئز به برجستگی کوچک استخوان ران متصل می‌شود.

سرثابت: سطح قدامی حفره خاصره ای.

سرمتحرک: تاندون عضله سوئز روی برآمدگی کوچک استخوان ران.

عصب گیری:عصب رانی

عملکرد: فلکشن ران

دو عضله بالا وظیفه کلی تا کردن مفصل ران را به عهده دارند. عضلات بالا در فعالیت هایی چون راه رفتن، دویدن و بالا رفتن از پله‌ها فعالیت می کنند.

 

Rectus-Femorisعضله راست رانی

در سطح قدامی ران قرار دارد و بین دو مفصل ران و زانو قابل لمس است.

 سر ثابت :دارای دو سر است،یکی به خار خاصره‌ای قدامی تحتانی و دیگری بخش فوقانی حفره مفصلی.

سر متحرک : لبه فوقانی استخوان کشکک و برجستگی فوقانی درشت نی.

عصب گیری : عصب رانی.

عملکرد: تاکننده یا فلکسور ران، این عضله به مانند عضلات سوئز خاصره ای چون در سطح قدامی محور فرونتال دارد ، از تا کننده های اصلی ران بوده و امتداد خط کشش این عضله کاملا" موازی با استخوان ران می باشد.

 

 

 

Pectineusعضله شانه‌ای

عضله ای است کوتاه و کلفت که در بالای عضله نزدیک کننده دراز و به موازات آن قرار دارد.این عضله به طور کامل در زیر دو عضله راست قدامی و خیاطه قرار گرفته است.

 سر ثابت‌: لبه بالایی استخوان عانه.

سر متحرک :سطح فوقانی و خلفی استخوان ران.

عصب گیری: عصب رانی.

عملکرد: فلکشن و آداکشن مفصل ران.شرکت این عضله در چرخش خارجی استخوان ران با قاطعیت بیان نشده است.

 

 

 

Sartoriusعضله خیاطه

بلندترین عضله بدن است که به طور سطحی و مورب از قسمت خارجی ران ، به سمت داخل ران کشیده شده است.

سرثابت : بریدگی بین خار خاصره قدامی فوقانی و خار خاصره تحتانی

سرمتحرک: سطح بالای و داخلی استخوان درشت نی

عصب گیری: عصب رانی

عملکرد: این عضله علاوه بر حرکت خم شدن ، در انجام حرکات نزدیک شدن و چرخش ران به خارج مؤثر می باشد.عضله خیاطه در حرکت چرخش داخلی و خم کردن زانو نیز مشارکت می کند.

 

 

 

 

tensor-fasciae-lataeعضله کشنده پهن نیام

عضله کوچکی است که به طور سطحی در بخش قدامی، خارجی و بالای ران قرار دارد.

سرثابت:بخش قدامی تاج خاصره ، نزدیک بالای سطح قدامی خار خاصره.

سر متحرک: رباط کناری خارجی برجستگی خارجی استخوان درشت نی.

عصب گیری: عصب سرینی فوقانی.

عملکرد: تاکردن ، دور کردن و چرخش داخلی استخوان ران.

 

 

 

 

عضله نیم غشاییSemimembranosus

از گروه عضلات همسترینگ که در بخش خلفی ران قرار گرفته است.

سرثابت: برجستگی ورکی استخوان ورک.

سرمتحرک: بخش خلفی و داخلی استخوان درشت نی .

عصب گیری: بخش درشت نی عصب سیاتیک.

عملکرد: اکستنشن و هایپر اکستنشن مفصل ران و کمک به چرخش داخلی و آداکشن مفصل ران.

 

 

 

Semitendinosusعضله نیم وتری

از گروه عضلات همسترینگ است که در ناحیه سطحی و خلفی و داخلی استخوان ران قرار گرفته است.

سرثابت: برجستگی ورکی استخوان ورک.

سرمتحرک: بخش قدامی و داخلی استخوان  درشت نی ، در کنار تاندون عضله راست داخلی.

عصب گیری: بخش درشت نی عصب سیاتیک.

عملکرد:اکستنشن و هایپر اکستنشن مفصل ران و کمک به عمل چرشخ داخلی استخوان ران و نزدیک کننده این استخوان .

 

 

 

عضله دو سررانیBiceps-Femoris

یکی دیگر از مجموعه عضلات همسترینگ است که در بخش خلفی  و خارجی استخوان ران قرار دارد .

سرثابت: برجستگی ورکی استخوان ورک

سرمتحرک: برجستگی خارجی استخوان درشت نی وسر استخوان نازک نی.

عصب گیری: بخش درشت نی عصب سیاتیک.

عملکرد: اکستنشن، هایپر اکستنشن و چرخش خارجی ران.

سه عضله بالا (گروه عضلات همسترینگ) عضلاتی‌اند که، علاوه بر مفصل ران، در انجام حرکات مفصل زانو از جمله خم‎ شدن زانو دخالت دارند.

 

 

 

Gluteus-Maximusعضله سرینی بزرگ

بزرگترین عضله ناحیه باسن است که در بخش خلفی و فوقانی ران قرار دارد.

سرثابت : بخش خلفی استخوان خاصره  و همچنین سطح خلفی استخوان خاجی و کنار استخوان دنبالچه.

سرمتحرک : بخش خلفی استخوان ران.

عصب گیری: عصب سرینی تحتانی.

عملکرد :عضله سرینی بزرگ، علاوه بر عمل باز شدن، در فرا باز شدن و چرخش خارجی ران دخالت دارد و چنانچه ران ثابت باشد، لگن را راست می ‌کند.عضله سرینی بزرگ عضله کم کاری است و در فعالیت های روزمره کمتر شرکت می کند.

 

عضلات دورکننده ران

گروه عضلاتی که باعث حرکت دورشدن ران می‌شوند در سطح خارجی استخوان ران قرار دارند عضلات این گروه عبارت‎اند از :

 

 

gluteus medius-elmevarzeshعضله سرینی میانی

عضله ای سطحی است که در پایین تاج خاصره ای قرار گرفته است.

سرثابت : سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره.

سرمتحرک : سطح خارجی برجستگی بزرگ ران.

عصب گیری: عصب سرینی فوقانی.

عملکرد: آبداکشن مفصل ران ، الیاف عضلانی بخش قدامی در عمل فلکشن و چرخش داخلی شرکت می کند.الیاف عضلانی بخش خلفی در عمل اکستنشن و چرخش خارجی دخالت دارند.

 

 

Gluteus Minimus-elmevarzeshعضله سرینی کوچک

کوچک ترین عضله ناحیه باسن است .عضله سرینی کوچک از عضلات عمقی ناحیه باسن است

سرثابت: سطح خلفی استخوان لگن.

سرمتحرک: سطح قدامی و برجستگی بزرگ استخوان ران.

عملکرد: چرخ داخلی و آبداکشن استخوان ران از کارهای اصلی این عضله می باشد.ولی در کتاب حرکت شناسی نوشته هینسون گفته شده است این عضله  آبداکشن ران را موجب می گردد و ضمنا" الیاف عضلانی بخش قدامی چرخش دهنده داخلی است و کمک به حرکت فلکشن می نماید.

 

 

عضله خیاطه

عضله خیاطه ، در بخش عضلات تاکننده ران توضیح داده شده .

 

در انجام حرکت نزدیک کردن ران ۴ عضله نقش دارند:

 • نزدیک کننده بزرگ
 • نزدیک کننده طویل
 • نزدیک کننده کوتاه
 • راست داخلی

این عضلات در قسمت داخلی ران قرار دارند و از روی مفصل لگن نیز عبور می کنند.

عضلات دیگر شامل عضله شانه ای و عضلات نیم وتری و نیم غشایی از گروه همسترینگ اند.موقعیت آن ها روی مفصل و مسیر امتداد آن ها به گونه ای است که به انجام حرکت نزدیک کردن کمک می کنند.

عضلات نزدیک کننده ران

 

Adductor-Magnusعضله نزدیک کننده بزرگ

بزرگ ترین عضله از گروه نزدیک کنده ها است و در بخش میانی ران قرار دارد.

سرثابت عضله: قسمت قدامی استخوان عانه.

سرمتحرک عضله: تقریبا" سرتاسر طول بخش داخلی و قدامی استخوان ران.

عصب گیری: عصب سدادی و سیاتیک.

 

عملکرد:آداکشن و چرخش داخلی مفصل ران.الیاف بخش قدامی این عضله در حرکت فلکشن و الیاف بخش میانی در حرکت اکستنشن کمک می کند.

 

 

 

Adductor-Longusعضله نزدیک کننده طویل

این عضله در بخش داخلی ران نسبت به عضله ای شانه ای قرار گرفته است

سرثابت : سطح قدامی استخوان عانه. 

سر متحرک : قسمت میانی و داخلی استخوان ران.

عصب گیری : عصب سدادی قدامی.

 

عملکرد: نزدیک کننده استخوان ران و کمک به فلکشن ( تا ۷۰ درجه اول) و چرخش دهنده داخلی استخوان ران.عمل نزدیک کنندگی این عضله در همه حالات وجود دارد.

 

 

عضله نزدیک کننده کوتاهPectineus.

کوچک ترین عضله نزدیک کننده ناحیه ران می باشد.

سرثابت :  استخوان عانه (در جلو ).

سرمتحرک : بخش بالایی خط خشن استخوان ران.

عصب گیری: عصب سدادی قدامی.

عملکرد: نزدیک کننده مفصل ران و کمک به عمل فلکشن و چرخش داخلی ران.

 

 

 

 

 

Pectineus2عضله راست داخلی

عضله راست داخلی عضله ای باریک و بلند است که به طور سطحی در بخش داخلی ران قرار گرفته است.

سرثابت : ارتفاق عانه و شاخه فرودی عانه.

سرمتحرک : برجستگی فوقانی و قسمت داخلی استخوان درشت نی

عصب گیری : بخش قدامی عصب سدادی.

عملکرد : نزدیک کننده مفصل ران، کمک به عمل فلکشن و چرخش داخلی استخوان ران ( در عمل فلکشن ضعیف و در عمل آداکشن قوی ).

 

 

 

عضلات موثر در حرکات چرخشی ران

چرخش دهنده های خارجی

شش عضله عمده چرخش دهنده خارجی ران عبارتند از : هرمی رانی، سدادی درونی، سدادی بیرونی و مربع رانی.

hip-rotator

عضلات بالا همگی در کنار یکدیگر در بخش فوقانی استخوان لگن قرار دارند.

سر ثابت : بخش خلفی و قدامی خاجی و خاصره.

سرمتحرک برجستگی بزرگ استخوان ران

عملکرد: چرخش خارجی مفصل ران.اگر استخوان ران در حالت فلکشن باشد ، این عضلات در عمل آبداکشن افقی دخالت خواهند داشت.

عضلات دیگر که در اجرای حرکت چرخش خارجی ران نقش کمک کننده دارند عبارتند از : خیاطه ، شانه ای ، نزدیک کننده کوتاه ، نزدیک کننده بزرگ  ، سرینی کوچک ، سرینی بزرگ  و دو سر رانی.

دو عضله نزدیک کننده کوتاه و بزرگ نقش بسیار ضعیفی در اجرای حرکت چرخش داخلی به عهده دارند.

چرخش داخلی

چرخش داخلی ران به کمک عضلات نیمه غشایی ، نیمه وتری ، نزدیک کننده دراز و سرینی میانی انجام می گیرد. این گروه عضلات قبلا" شرح داده شده اند.

منبع:اختصاصی elmevarzesh.com

 کتاب حرکت شناسی دکتر تندنویس

منبع تصاویر:

  legacy.owensboro.kctcs.edu

  rad.washington.edu

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۲۳ نظر

 1. حمیدرضازارع گفت:

  با سلام من دوست دارم تمرینات را با عکس و فیلم ببینم تا بهتر متوجه بشم مخصوصا تلفیق تمرینات ایزو منریک با ایروتونیک

 2. ذری گفت:

  سلام سایتتون خیلی عالی شده بهتون تبریک میگم .من توی در حرکت شناسی خیلی مشکل دارم وجون هفته آینده ارائه دارم اگه می تونید بهم کمک کنید من حرکت لانچ را قراره آنالیز کنم ونوع صفحه نوع عضلات در گیر را با تصویر میخواهم اگه براتون مقدوره برام این مطلب را بگذارید با تشکر./

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام

   ضمن تشکر از شما، متأسفانه در حال حاضر فرصت رسیدگی به این درخواست رو نداریم، فقط دو تصویر در خصوص حرکت لانچ و عضلات درگیر داریم که می تونید دانلود کنید

   Launch

 3. arash گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید وتشکر بابت سایت خوبتون
  من هفته اینده قراره شوت وهدزدن در فوتبالو ارائه بدم ازتون ممنون میشم
  منو راهنمایی کنید
  باتشکر

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   منظور شما از سوئز بزرگ کو چیه؟

   دقیقاً اولین عکس این مطلب به طور واضح و مشخص دو عضله سوئز بزرگ و کوچک رو کنار هم نشان داده. اگه واضح تر توضیح بدید دنبال چی میگردید بهتر میشه راهنمایی کرد.

 4. امین ا گفت:

  ممنون از اطلاعات جامع شما . من ارشد بیومکانیک هستم اگر اصطلاحات انگلیسی رو هم بنویسید بسیار کارامد تر خواهد شد و راحت تر

 5. مينا گفت:

  سلام. در بالا کشیدن ران بدون خم کردن زانو کدام عضله اصلی درگیر است؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. عضلات خم کننده ران و تنه درگیر هستند. عضله اصلی خیاطه اما اگر از میله بارفیکس آویزان شوید عضله اصلی راست شکمی و مایل شکمی است. در هر دو حالت عضلات سوئز و خاصره ایی هم درگیر هستند.

   • مينا گفت:

    سلام با سپاس فراوان از توجه و جوابتون. ایا عضله راست قدامی هم درگیر هست؟

    • رامیار نجفی گفت:

     در حرکتی همچون جلو پا با دستگاه که مخصوص عضلات جلو ران است یا شوت توپ فوتبال یکی از عضله های اصلی است اما در حرکت بالا آوردن پا هنگام آویزان شدن از میله بارفیکس تاثیر کمک کننده کمی دارد چون عضلات اصلی عضلات شکمی هستند.

 6. شعله گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  اگه عضلات کشیده بشن مثل عضله نیم غشایی اون وقت پا به سمت بیرون میمونه و کامل به داخل نمیچرخه؟

 7. کاوه گفت:

  گرفتگی عضلات سرینی و درمان ان را توضیح بدیدممنون

 8. منیره خادمی گفت:

  با سلام ممنون.ازاطلاعات جالبتون
  میخاستم بدونم هنگام.شوت فوتبال چه عضلاتی درگیر هستند؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. با توجه به اینکه در حرکت شوت زدن انواع حرکات دور شدن، نزدیک شدن فلکشن و اکستنش انجام میشه با جرات می توان گفت در یک شوت کامل فوتبال تقریبا تمامی عضلات درگیر هستند.

 9. فعال گفت:

  سلام خیلی ممنون.سایتتون عالییه.من عضله ذوزنقه ایم آسیب دیده کش اومده.چیکار کنم به نظر شما تمرینو ادمه بدم یا استراحت کنم؟

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *