محور های حرکتی ( صفحات حرکتی ) و حرکت های حول آن ها

محور افقی فرونتال

این محور بر سط ساجیتال عمود می شود و دیدن حرکات حول این محور از پهلو صورت می گیرد و عبارتند از:

تا شدن، خم کردن یا فلکشن (Flexion) :

استخوان ها در سطح ساجیتال به یکدیگر نزدیک می‌شوند و زاویه بین مفصل کاهش می‌یابد مانند تا کردن ساعد بر روی بازو در مفصل آرنج  یا تا کردن ساق پا به طرف ران در مفصل زانو ( از پشت).

باز شدن، اکستنشن (Extension) :

زاویۀ بین دو استخوان در سطح سهمی افزایش می یابد و استخوان ها از یکدیگر فاصله می‌گیرند.  (حرکت برشگت از حالت تا شدن یا فلکشن ) هر مفصلی که عمل تا شدن را انجام دهد می تواند حرکت اکستنشن را انجام دهد.مانند باز کردن زانو.

wrist-flexion-extensionهایپر فلکشن (Hyperflexion):

ادامه حرکت فلکشن در مفاصل شانه و شست دست از مفصل مچ دست.در حرکت فلکشن استخوان بازو از مفصل شانه زمانی که استخوان بازو بر روی سطح ساجیتال حرکت کرده و به سطح فرونتال می رسد.

هایپراکستنشن (Hyperextension):

ادامه حرکت اکستنشن است به طوری که از مبدأ حرکت فلکشن در آن مفصل فراتر رود.این حرکت در مفاصل مچ دست ، حرکت سر از مهره های گردن، حرکت بازو از مفصل شانه ، حرکت پا از مفصل ران و حرکات بالا تنه از ستون مهره ها قابل انجام می باشد.

Hyperextension+Hyperflexionمحور افقی ساجیتال

این محور بر سطح فرونتال عمود می شود و برای دیدن حرکات حول آن بایستی از روبرو یا پشت نگاه کرد و حرکات آن عبارتند از :

دور شدن (Abduction) :

در این حرکت ادام ها از خط مییانی  بدن دور می شوند (اندام در سطح عرضی به طرف خارج بدن حرکت می‌کند و از خط میانس دور می‌شود). مثل دور شدن دست از مفصل شانه.

نزدیک شدن (Adduction):

اندام در سطح عرضی، از حرکت دور شدن به طرف خط میانی برمی‌گردد( برشگت از حرکت دور شدن ، آبداکشن) مانند پایین آوردن دست ها به  کنار بدن.

Abduction+Adductionتا شدن جانبی (Lateral flexion):

حرکت سر و بالا تنه روی سطح فرونتال تحت عنوان تا شدن یا فلکشن جانبی گفته می شود.فقط مخصوص این دو بخش از بدن می باشد.مانند تا شدن بالا تنه از ستون مهره ها.

Lateral-flexion-elmevarzesh

هایپر آبداکشن(Hyperabduction):

این حرکت ادامه حرکت آبداکشن استخوان بازو از مفصل شانه است به طوری که از سطح مفصلیی ساجیتالی که از این مفصل عبور می کند فراتر رود.

هاپیر آداکشن(Hyperadduction):

این حرکت ادامه حرکت آداکشن است به طوری که از مبدأ حرکت آبداکشن فراتر رود.این حرکت در مفاصل ران وشانه و اولین استخوان کف دستی در مچ دست (شست دست) انجام می شود.

Hyperadduction+Hyperabductionمحور حرکتی عمودی یا ورتیکال

این محور به طور عمودی بر سطح هوریزنتال وارد می شود و دیدن این حرکات حول این محور از بالا یا پایین می باشد.

چرخش  به چپ یا راست (Rotation to left or Right):

این حرکت در مودر سر از مهره های گردنی و اطلسو آکسیس و برای تنه از ستون مهره ها می باشد و موقعی است که سطوح قدامی صورت و تنه متمایل به چپ یا راست می شود.

Rotation-to-left-or-Rightچرخش خارجی (External rotation) و چرخش داخلی (Internal rotation):

این حرکت برای اندام های فوقانی و تحتانی یعنی دست ها و پاها انجام می شود.برای مثال پا از مفصل ران و بازو از مفصل شانه قادر به انجام این حرکت می باشند. حرکت های سوپینیشن ساعد همان چرخش خارجی و حرکت پرونیشن ساعد همان چرخش داخلی ساعد می باشد.

Internal-rotation-+-External-rotationدوران (circumduction) :

حرکت دایره وار یک اندام که یک قوس را ترسیم می‌کنند، این حرکت ترکیب فلکشن، اکستنشن، ابداکشن،اداکشن است.تذکر: گاهی به این حرکت خم کردن دورانی (circumflexion) نیز می‌گویند.

منبع: اختصاصی elmevarzesh.com