پایین آوردن کمربند شانه(depression) یا کشش پایینی کتف:حرکت کمربند شانه به طرف پایین و بازگشت شانه‌ها از حالت بالا کشیده به وضعیت طبیعی.تذکر: پایین آوردن شانه از حالت استراحت به پایین وجود ندارد.

depression

بالا کشیدن کمربند شانه یا شانه یا کشش بالایی کتف(Elevation):حرکت کمربند شانه از حالت طبیعی به طرف بالا  به نحوی که  لبه داخلی کتف به موازات کتف بالا می‌رود. مانند بالا انداختن شانه‌ها.

دور شدن کتف‌ها یا آبداکشن یا پروتراکشن  (Abduction  or  protraction):حرکت استخوان کتف به طرف بیرون از خط میانی بدن.با انجام این حرکت ، استخوان کتف از ستون مهره‌ها دور می‌شود.

Abduction--or--protraction

نزدیک کردن یا آداکشن یا ریتراکشن کتف (Adduction  or retraction):عکس حرکت آبداکشن که موجب نزدیک شدن کمربند شانه میانی بدن و نزدیک شدن شانه‌ها از پشت می‌شود.حرکت چرخشی استخوان کتف که در آن زاویه تحتانی کتف به طرف پایین و داخل بدن حرکت می‌کند.تذکر: این حرکت در حالت آناتومیکی که کتف در حد اکثر چرخش پایینی خود می‌باشد، به مقدار بسیار کم و به صورت ارادی ممکن است.

Adduction--or-retraction

چرخش بالایی کتف  (Upward   rotation   of  scapula):در این چرخش زاویه از خط میانی بدن دور و به طرف بالا و خارج می‌رود.

بلند کردن لبه پایینی کتف (Upward  tilt):در این حرکت استخوان کتف حول محور فرونتال به نحوی که سطح خلفی آن به سمت بالا متمایل می‌شود و زاویه‌ای بین کتف و پشت بدن بوجود می‌آورد می‌چرخد. این حرکت با هابپراکستشن استخوان بازو حاصل می‌شود.

منبع:اصول حرکت شناسی ساختاری، ترجمه دبیدی روشن