آشنایی با حرکات بازو و عضلات درگیر

تلگرام

حرکات بازو

فلکشن (خمشدن) : حرکت دست به جلو و بالا را خمشدن (فلکشن) گویند. چنانچه دامنه این حرکت از ۱۸۰ بیشتر شود، حرکت را فرا خمشدن (هایپرفلکشن) می‌گویند.

اکستنشن (باز شدن): برگشت دست از حالت بازشدن (فلکشن) تا رسیدن به وضعیت مطالعه است. ادامه حرکت را هایپراکستشن می‌گویند.

shoulder_flexion-elmevarzeshآبداکشن ( دور شدن) : دورشدن دست از خط میانی بدن .چنانچه دور شدن بازو از ۱۸۰ فراتر رود به فرا دورشدن (هایپر آبداکشن) موسوم است. 

آداکشن ( نزدیک شدن) : برگشت از حرکت آبداکشن تا رسیدن به وضعیت مطالعه. چنانچه این حرکت در جهت حرکت قبلی ادامه یابد تا از وضعیت مطالعه عبور کند، حرکت را فرانزدیکشدن (هایپرآداکشن) می گویند.

st95آداکشن افقی ( نزدیک شدن) :   حرکت دست از حالت افقی و در کنار بدن به حالت افقی در جلوی بدن است. این حرکت را فلکشن افقی نیز می گویند.

آبداکشن افقی: برعکس حرکت فوق بدین معنی که دست از حالت فلکشن افقی به کنار بدن حرکت می‌کند.

چرخش داخلی:چرخش استخوان بازو حول محور عمودی به صورتی که سطح قدامی بازو به طرف داخل بدن متمایل گردد.

چرخش خارجی: چرخش استخوان بازو حول محور عمودی به صورتی که سطح قدامی بازو بطرف خارج متمایل گردد.
 

حرکت دورانی:حرکتی است مرکب از حرکات خمشدن، دورشدن، بازشدن، فرا بازشدن و نزدیک شدن.
sholder rotation

عضلات تاکننده بازو

 فلکشن: حرکت تاشدن بازو در نتیجه انقباض عضلات سینه‌ای بزرگ (بخش ترقوه‌ای) عضله دو سر بازویی (سر کوتاه) و غرابی بازویی انجام می شود. عضلات دیگری شامل بخش قدامی دلتوئید و تحت کتفی به صورت کمکی و ضعیف در انجام این حرکت مؤثر است.

هایپرفلکشن: عضلات عملکننده در حرکت‌ هایپرفلکشن همان عضلاتی‌اند که در حرکت  فلکشن شرکت دارند. از آنجا که این حرکت همراه با چرخش خارجی بازو است،  در نتیجه عضلات تحت خاری و گرد کوچک نیز به فعالیت وا داشته می شوند.

 

 
عضله سینه‌ای بزرگPectoralis-Major-elmevarzesh
در بخش قدامی و فوقانی تنه قرار دارد، بزرگترین عضله ناحیه سینه و پرکارترین عضله در انجام حرکات بازو می باشد.
این عضله شامل سه قسمت است:
سرثابت :قسمت اول، یک سوم داخلی استخوان ترقوه و قسمت دوم ،استخوان جناغ و قسمت سوم غضروف دنده‌ها

سر متحرک:  سطح خارجی و فوقانی بازو.
عملکرد: قسمت های فوقانی این عضله بیشتر در انجام حرکات خم‎شدن،خم‎شدن افقی، چرخش داخلی و آبداکشن شرکت دارد. قسمت های پایینی عضله در حرکات اکستنشن و آداکشن عمل می ‌کند.

 

عضله دو سر بازوییBiceps-brachii-elbow

درحرکات دو مفصل بازو و آرنج دخالت دارد. دارای دو سر ثابت است
سرثابت (سربلند) : لبه سطح مفصلی حفره دوری و
 سرثابت (سر کوتاه) : زایده غرابی
سر متحرک : برجستگی زند زبرین

 عملکرد: سر کوتاه عضله، حرکات خم‎شدن، نزدیک شدن و چرخش داخلی است و سر بلند عضله در حرکات دورشدن و چرخش خارجی دخالت دارد. این عضله باعث حرکات خم‎شدن و گردش به بیرون ساعد نیز می ‌گردد.

 

 

 

coracobrachialisعضله غرابی

این عضله در بخش فوقانی و داخلی بازو قرار دارد.
سرثابت: زایده غرابی استخوان کتف
 سر متحرک : سطح داخلی و میانی استخوان بازو
عملکرد:خم‎شدن و خم‎شدن افقی بازو، چرخش داخلی

 

 

 

عضله دلتوئید

این عضله در گروه عضلات دورکننده (آبداکتور) بازو توضیح داده خواهد شد.

 

عضلات بازکننده و دورکننده بازو

حرکات بازشدن و فرا بازشدن بازو به کمک عضلات پشتی بزرگ ،گرد بزرگ، سینه‌ای (بخش جناغی)، سر دراز عضله سه سر، تحت کتفی، دلتوئید (بخش خلفی) انجام می شود.

 

Latissimus-Dorsi-elmevarzeshعضله پشتی بزرگ

از وسیع ترین عضلات بدن است، بخش عظیمی از ناحیه پشت را می پوشاند.
سرثابت: مهره‌های کمری، سطح خلفی ساکروم، تاج خاصره و سه دنده پایینی
سرمتحرک:‎سطح قدامی استخوان بازو
عملکرد: حرکات بازشدن و فرا بازشدن ، چرخش داخلی بازو، دورشدن افقی و نزدیک شدن

 

 

 

 

عضله گرد بزرگTeres-Major-elmevarzesh
در ناحیه خلفی کتف قرار  دارد.
 سرثابت:  یک سوم  لبه خارجی و تحتانی کتف
سر متحرک : سطح قدامی و فوقانی استخوان بازو

عملکرد : حرکات بازشدن، نزدیک‎شدن و چرخش داخلی

 

 

 

 

عضله سینه‌ای بزرگ (بخش جناغی)Pectoralis-Major-elmevarzesh بخش جناغی این عضله زمانی که دست بالای سر است و یا در باز شدن بازو از حالت فرا خم شده دخالت دارد، اما وقتی دست از راستای افقی بدن پایین می آید، تأثیری در انجام حرکت ندارد.

 

 

 

 

 

عضله سه سر بازویی (سر دراز)Triceps
 در حرکات دو مفصل بازو و آرنج مؤثر است. مؤثرترین عمل عضله در حرکت اکستنشن آرنج است،لذا در مطلب مربوط به آرنج توضیح داده خواهد شد. سر دراز این عضله در حرکت بازشدن بازو دخالت دارد.

 

 

 

 

 

عضله تحت کتفیSubscapularis-elmevarzesh
عضله ای مثلثی شکل است که در زیر استخوان ، سطح قدامی قرار گرفته است.

سر ثابت:تمامی حفره کتفی

سر متحرک:برجستگی کوچک استخوان بازو

عملکرد: چرخش داخلی استخوان بازو ، این عضله با دو عضله تحت خاری وگرد کوچک به عضله دلتوئید در حرکت های آبداکشن و فلکشن کمک می کند.

 

 

عضله دلتوئید
بخش خلفی دلتوئید در حرکت بازشدن و خصوصاً هایپراکستنشن مؤثر است.

عضلات دورکننده (آبداکشن) بازو

عضلات دلتوئید، فوق خاری، دو سر بازویی (سر دراز) عامل حرکت آبداکشن بازویند. عضله دلتوئید در انجام این حرکت اصلی ترین نقش را عهده‌دار است.

 

دلتوئید ( دالی )Deltoid-elmevarzesh
 در ناحیه فوقانی شانه است و روی مفصل بازو را پوشش می دهد.
 سرثابت: یک سوم قسمت خارجی ترقوه، خار کتف و بالای زایده آخرومی
         سر متحرک : برجستگی دالی  در سطح خارجی و فوقانی بازو
عملکرد: بازو را حول سه محور حرکت می دهد.آبداکشن ، حرکت دورشدن افقی، نزدیک‎شدن افقی، بازشدن، خم‎شدن و چرخش بازو

 

 

 

عضله فوق خاریsupraspinatus
در قسمت بالای شانه و روی خار کتف قرار دارد.
سرثابت: حفره فوق خاری
 سر متحرک: بالای برجستگی بزرگ استخوان بازو
عملکرد: آبداکشن، چرخش خارجی بازو  و در حرکات پرتابی نقش مهمی به عهده دارد.

        

 

 

 

عضله دو سر بازویی (سر دراز)Biceps-brachii-elbow
 سر دراز این عضله از سطح خارجی استخوان بازو عبور می کند، و در حرکت آبداکشن مؤثر است.

 

 

 

 

 

 

عضلاتی که در حرکت نزدیک شدن بازو درگیرند

‎عضلات پشتی بزرگ، سینه‌ای بزرگ، گرد بزرگ، سه سر بازویی (سر دراز)، تحت کتفی و سر کوتاه دو سر بازویی و غرابی، عضلاتی هستند که باعث حرکت آداکشن بازو میگردند.

چرخش دهنده داخلی بازو ‎ عضلات

در چرخش داخلی بازو عضلات تحت کتفی، پشتی بزرگ و گرد بزرگ نقش اصلی را به عهده دارند. عضلات دیگری شامل بخش قدامی عضله دلتوئید و سینه‌ای بزرگ (بخش جناغی) در انجام این حرکت مؤثرند. عضله غرابی و بازویی نیز، چنانچه حرکت از چرخش خارجی انجام شود، به‎کار می ‌رود.

 

عضله تحت کتفیsubscapular
 از عضلات عمقی بدن است ، در سطح داخلی کتف قرار دارد.
سرثابت: سطح حفره تحت کتفی
سر متحرک : برجستگی کوچک بازو
عملکرد: چرخش داخلی بازو، درحرکات نزدیک ‎شدن، خم‎شدن و بازشدن نیز به صورت ضعیف دخالت دارد.

 

 

 

عضلات چرخش دهنده خارجی بازو

چرخش خارجی بازو به کمک عضلات تحت خاری، گرد کوچک،  دلتوئید (بخش خلفی) و فوق خاری انجام می شود. دو عضله تحت خاری و گرد کوچک نقش اصلی را در انجام این عمل به عهده دارند .

 

rotator_cuffعضله تحت خاری ـ گرد کوچک
عملکرد و موقعیت این دو عضله یکسان است.
سرثابت: سطح خلفی و زیر خار کتف نزدیک لبه داخلی
 سر متحرک : برجستگی بزرگ بازو
عملکرد: چرخش خارجی ، دورشدن افقی وبازشدن. این دو عضله زمانی می توانند در بازو عامل حرکت باشند که عضلات ذوزنقه و متوازی الاضلاع، قبلاً کتف را ثابت کرده باشند.

 

 

عضلات مؤثر در حرکت نزدیک‎ شدن افقی بازو

حرکت آداکشن افقی را گروهی از عضلات، که در ناحیه قدامی مفصل شانه‌ و سینه قرار دارند، انجام می دهند که عبارت‎اند از: سینه‌ای بزرگ (بخش جناغی) تحت کتفی، دلتوئید (بخش قدامی) و دو سر بازویی (سر کوتاه).

وقتی حرکت نزدیک ‎شدن افقی در بازو انجام می ‌شود، استخوان کتف از خط میانی بدن دور می ‌شود. در این حرکت (دورشدن کتف) نیز عضلات دندانه‌ای و سینه‌ای دخالت دارند.

عضلات دور کننده افقی بازو
دور کردن افقی بازو به کمک عضله سه سر بازویی (سر دراز) و گروهی از عضلات ناحیه خلفی کمربند شانه‌ای، شامل تحت خاری، گرد کوچک و دلتوئید (بخش خلفی) انجام می‌گیرد. چون در انجام این حرکت کتف نیز به خط میانی بدن نزدیک می ‌شود، عضلات متوازی ‌الاضلاع و ذوزنقه (۴و۳و۲) نیز درگیر عمل می ‌شوند.

حرکت دورانی بازو
حرکت دورانی مجموعه‌ای از حرکات خم‎شدن، دورشدن، بازشدن، فرا بازشدن و نزدیک شدن است. عضلات مؤثر در این حرکت همان گروه عضلاتی‌اند که در حرکات تشکیل‎دهنده حرکت دورانی بازو دخالت دارند.

منبع: اختصاصی elmevarzesh

دکتر ابوالفضل فراهانی

منبع تصاویر:

rad.washington

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۲۳ نظر

 1. mohamad reza گفت:

  واقعا ممنونم
  منم دانشجو تربیت بدنی هستم خیلی مطالبتون تخصصی هست و مفید
  ممنون ♥

 2. سما گفت:

  سلام آقای نجفی

  من دانشجوی تربییت بدنی هستم کادرانی به کارشناسی .

  مطالبتون خیلی عالی مفید و تخصصی بود .

  میتونم از شما بپرسم چطوری من میتونم به تمام عضلات تسلط کامل پیدا کنم . بهترین راه چیه ؟

 3. سما گفت:

  این ر ا که میدونستم من یه راه حل عالی میخوام اقا

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   عالی تر از این راهی نیست، شما چه بخواهید شروع کنید؛چه بخواهید در سطح عالی تسلط داشته باشید؛ باید این به این دو کاملا” مسلط باشید

 4. مریم ه گفت:

  خیلی ممنون…خیلی وقت بود دنبال همچین مطالبی بودم

 5. ana mona گفت:

  salam ali boood , man doreye personal trainer mibinam va ina kheali komakam kar mamnoooooooon ali booood

 6. حکیم بارز گفت:

  salam,man daneshjo tarbiyat badani hastam,ba che varzeshi mitonam ran va basan ra ab kinam?

 7. سارا * گفت:

  سلام ممنون خیلی مطالبتون مفید بود استفاده کردم.موفق باشید

 8. رضوان خسروی گفت:

  خیلی مطالب مفیده مرسی
  کل کتاب حرکت شناسی خلاصه شده اینجا
  ممنون
  فقط یه سوال
  من چن وقتی میشه تصمیم گرفتم ارشد تربیت بدنی بخونم
  میشه منو راهنمایی کنید از بین همه منابع کتاب کدوم استادید رو بخونم بهتره؟
  و تو کنکور از اون منابع سوال میاد؟
  من بی صبرانه منتظر جوابم

  • رامیار نجفی گفت:

   با سلام

   خانم خسروی تنوع کتاب در زمینه های مختلف رشته تربیت بدنی بسیاره و منبع اصلی این کتاب ها در آزمون کارشناسی ارشد به خود طراح سوالات بستگی داره ولی در کل میشه کتاب های زیر رو جزء منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی به حساب آورد:

   زبان عمومی و تخصصی:

      ۱ـ کتاب های  ( عمومی و تخصصی)

      ۲ـ ۱۰۰ متن، (فرشید طهماسبی، فرزانه حاتمی)

      ۳ـ English physical Education (خسرو ابراهیم) 

      فیزیولوژی و تغذیه ورزش:

      ۱ـ فیزیولوژی ورزشی (۱) دکتر گائینی

      ۲ـ فیزیولوژی ورزشی ۵ استاد

      ۳ـ فیزیولوژی ورزشی، انرژی و تغذیه (دکتر خالدان)

      آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی:

      ۱ـ سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی (دکتر شیخ)

      ۲ـ اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی (دکتر هادوی)

      حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی:

      ۱ـ حرکت‌شناسی (دکتر تند نویس، دکتر رواسی، دکتر دبیری روشن)

      ۲ـ بیومکانیک ورزشی (دکتر نمازی‌زاده)

      ۳ـ مقدمات بیومکانیک ورزشی (دکتر حیدر صادقی) دانشگاه تهران

      رشد و یادگیری حرکتی:

      ۱ـ رشد و تکامل حرکتی در طول عمر (دکتر نمازی‌زاده)

      ۲ـ رشد حرکتی (دکتر شجاعی)

      ۳ـ یادگیری حرکتی و اجرا (ریچارد اشمیت)

      ۴ـ یادگیری حرکتی (ریچارد مگیل)

      حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی:

      ۱ـ آسیب‌شناسی ورزشی (پیشگیری و درمان) سه استاد (دکتر قره‌خانلو، دانشمندی و …)

      ۲ـ آسیب‌شناسی ورزشی (دکتر خداداد)

      ۳ـ حرکات اصلاحی سه استاد (دکتر قره‌خانلو ـ دانشمندی و …)

      ۴ـ حرکات اصلاحی (دکتر رجبی)

      ۵ـ حرکات اصلاحی یحیی سخنگویی

      مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی:

      ۱ـ مدیریت سازمان‌های ورزشی و طرز اجرای مسابقات (دکتر مهرزاد حمیدی)

      ۲ـ مدیریت سازمان‌های ورزشی و  طرز اجرای مسابقات (دکتر کوزه‌چیان)

      ۳ـ مدیریت سازمان‌های ورزشی (دکتر نصراله سجادی)

 9. نگار جزایری گفت:

  besiar ali va vazeh o karbordi bud
  mitoonam khahesh konam matalebe moshabehi dar rabete ba azolate paeen tane ham moarefi konid

 10. عطیه گفت:

  سلام
  ممنون خیلی واضح توضیح داده شده واینکه تصاویر خیلی خوبی گذاشته شده :-)

 11. افسانه گفت:

  سلام باتشکر از زحمات شما . تو کتاب اقای تندنویس حرکت فلکشن و اکستنشن افقیه
  ولی شما اداکشن و ابداکشن افقی نوشتید حتی تو عکسیم که گذاشتید فکلشن و اکستنشنه توضیح میدید راجعبش لطفا

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   این حرکات در بعضی منابع فکشن و اکستنشن هستند و در بعضی منابع بخصوص منابع خارجی آداکش و آبداکشن نامیده شده اند.

 12. بهزاد تافته گفت:

  Hello.tankyou from sait very good

 13. m گفت:

  با سلام. یک سوال برای من پیش اومده که وقتی بازو حرکت می کنه واضحا موجب حرکت کتف میشه که ماهیچه حرکت دهنده بازو باعث آن می شوند.حالا به صورت مجزا کتف می تواند بدون دخالت بازو حرکت داشته باشد. که این حرکات توسط عضلات بین کتف که ذوذنقه و متوازی الاضلاع هستند انجام می شود حالا سوال این جا هست که برای چی وقتی بازو حرکت می کند عضلات بین کتف باید منضبض شود و به طور کلی عضلات مربوط به کتف باید منضبض شود این دو تا ربطی به هم ندارند یعنی مثلا وقتی بازو عمل فلکشن را انجام می دهد کتف ها به صورت طبیعی از هم دور می شوند و وقتی حرکت اکستنشن را انجام می دهد کتف دو باره سر جای خود باز می گردند یعنی فقط عضلات حرکت دهنده بازو این کار را انجام داده اند و مثلا در اکستنشن گفته شده عضلات حرکت دهنده کتف فعال نخواهند بود. در ضمن در کتاب اقای دکتر تندنویس بقیه مولفان حرکات مربوط به تجزیه و تحلیل بر روی اندام ها مثلا کتف و بازو به صورت جداگانه بحث شده نه تواما با هم. در بخش نتیجه گیری شما این حرکات به صورت توام همراه با ذکر ماهیچه هاست. به نظر شما چنین چیزی درست است؟

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   قبل از هر چیزی ذکر این نکته لازم است که در هر حرکتی عضلات موافق، مخالف، کمک کننده و ثابت کننده وجود دارند. در حرکاتی مثل بازو و کتف که به هم مربوط هستند باید بگم بدون حرکت مفصل شانه و پیرو آن بازو حرکت کتف امکان پذیر نیست. حرکات پروتراکشن و ریتراکشن کتف و همچنین حرکات آبداکشن و اداکشن کتف زمانی بوجود می اید که بازو و مفصل شانه حرکت داشته باشد. حرکات بالا رفتن و پایین رفتن کتف همراه با مفصل شانه و بالا رفتن بازو است.می توان گفت کتف به تنهایی هیچ حرکتی ندارد. حرکات کتف با حرکات بازو معنا پیدا می کند. ضمنا منقبض شدن عضلات کتف و دلتوئید در انجام حرکات بازو صرفا برای حمایت و ثبات مفاصل درگیر در فعالیت است. 

 14. زهرا گفت:

  سلام ازتون ممنونم واقعا عالى بوددنبال همچین مطالبى بودم

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *