تعریف قابلیت: توانایی های هستند که زیر بنای اجرای بسیاری از مهارت ها را تشکیل می دهند.
ما می­ توانیم انواع معینی از مهارت ها را با توانایی های ذاتی انجام دهیم، اما در اجرای کارهای دیگر قابلیت کمتری داریم.رویکرد تجربی اصول مشترک بین همه مردم توجه می‏شود، رویکرد اختلافی به عواملی متمرکز است که افراد را از یکدیگر متمایز می­ کند.

تفاوت های فردی را بر حسب اجرای برخی از تکالیف حرکتی، اختلافات پایدار و با دوام بین افراد تعریف کرده ­اند. تفاوت های فردی باید براساس نوعی پایداری و اختلاف دائمی در اجراهای ورزشی باشد.

اختلاف فردی دارای ویژگی های زیر است:

  • پایداری از یک تلاش به تلاش دیگر
  • دوم سطح اجرا در طول زمان
  • تفاوت ها الزاماً با یک بار آزمایش خود را نشان نمی­ دهند.

تفاوت های پایدار شامل دو جنبه است :

۱-توجه بر قالبیت­ های پایه که توانایی نامیده میشود.
۲-پیش یبنی و احتمال موفقیت در ورزش اگر نتوانیم پیش­بینی کنیم که چه افرادی در یک ورزش بخصوص در آینده موفق می‏شوند، استعدادهای ورزشی آن ها را سنجیده، آن ها را برای ورود به آن ورزش و تمرین در آن رشته راهنمایی می­کنیم .

پس تفاوت های فردی شامل:

توانایی­ ها کیفیت هایی است که زیربنای اجراهای ماهرانه ­اند. پیشبینی که استفاده از توانایی های افراد به منظور تخمین موفقیت احتمالی آن ها در مشاغل یا ورزش های مختلف  است.

توانایی و قابلیت

توانایی به عنوان یک خصلت نسبتاً پایدار، با دوام و ارثی تعریف شده توانایی ها عمدتاً به طور ژنتیکی تعیین می‏شوند با تمرین یا تجربه قابل تغییر نیستند.

تفاوت های فردی شامل

۱-ادراک و تصمیم­ گیری
۲-سازماندهی و برنامه ­ریزی حرکت
۳-ارزشیبابی بازخوردی

در حدود ۵۰ توانایی ذهنی و حرکتی در تمام  افراد شناسایی شده است.دانشمندان توانایی را به صورت یک مشخصه ژنتیکی تعریف کرده­اند که عمدتاً با تمرین و تجربه غیر قابل تغییر است.توانایی را میتوان  به منزله «ابزار اساسی»ای تصور کرد که افراد با آن ها زاده شدهاند تا بتوانند تکالیف حرکتی گوناگون دنیای واقعی را اجرا کنند.

طبقهبندی فیلش مان از توانایی­ ها شامل

۱-هماهنگی چند اندام
۲-آشنایی فضایی
۳-حرکات ظریف انگشتان
۴-قرص ومحکم بودن دست و پا
۵-تیزبینی
۶-زمان عکس ­العمل
۷-سرعت و حرکت
۸-دستکاری ظریف
۹-استعداد مکانیکی
۱۰-حساسیت حسی حرکتی

مهمترین وجوه تمایز توانایی ها و مهارت ها

ul-elmevarzesh

توانایی ها عوامل محدود کننده عملکرد

محدودیت در توانایی های مورد نیاز برای انجام کار ویژه، سطح عملکرد و دسترسی به مراتب عالی را غیر ممکن میکند. طبق اولین دیدگاه تنها یک توانایی عمومی وجود دارد که در  حوزه شناختی و ذهنی آن را هوش نامگذاری کرده اند.  میزان هوش را از طریق بهره هوش اندازه­­ گیری میکنند. حوزه حرکتی «توانایی عمومی حرکت» میگویند.

در این آزمون ها فرض بر این بود که تنها یک توانایی وجود دارد که برای اجرای مهارت های ورزشی مهم است اگر شخص از نظر توانایی عمومی حرکتی قوی باشد، احتمال اینکه در همه ورزش ها موفق شود زیاد است.