حرکات مچ دست

فلکشن مچ: در این حرکت دست به طرف بخش قدامی حرکت می‌کند.

خم کردن به سمت زندزبرین یا انحراف به سمت زندزبرین یا آبداکشن مچ است و مچ از سمت شست به سمت زندزبرین حرکت کرده و از خط میانی دور می‌شود.

انحراف به سمت زندزیرین یا فلکشن زندزیرین یا آداکشن مچ دست:در این حرکت مچ از سمت انگشت کوچک به سمت زندزیرین حرکت کرده و به محور میانی بدن نزدیک می‌شود.

حرکات شست

دور شدن یا (Abduction): جلو آوردن شست در سطحی عمود با کف دست .

نزدیک شدن یا (Adduction)،برگشت حرکت دور شدن.

هابپر آداکشن(Hyperaddaction): ادامه حرکت دور شدن.

باز شدن یا اکستنشن : دور شدن شست از انگشت سبابه.

فلکشن، برگشت حرکت باز شدن، هایپر فلکشن، ادامه حرکت فلکشن همراه با کمی آبداکشن .

حرکت متقابله (opposition): ترکیبی ازآبداکشن و هایپرفلکشن است که سر انگشت شست با سر هر یک از انگشتان تماس پیدا می‌نماید.

حرکت (Ropposition)، ترکیب آداکشن و اکستنشن جهت برگشت از حالت متقابله.

اصطلاحات حرکتی مچ پا و پا

اورشن(چرخش کف پا به طرف خارج) (eversion)

در این حرکت کف پا به طرف خارج یا کنار چرخیده و به بیرون متمایل می‌شود. مثل ایستادن روی لبه داخلی پا.

 

اینورشن(چرخش کف پا به طرف داخل)  (Inversion)

در این حرکت کف پا به طرف داخل چرخیده  و به طرف داخل بدن متمایل می‌شود. مثل ایستادن روی لبه خارجی پا.

دورسی فلکشن (خم کردن مچ پا): خم کردن پنجه پا به سمت بخش قدامی ساق پا که حرکت قوی نیست مثل: حرکت مچ پا در شنای قورباغه یا راه رفتن یا پاشنه پا .

 

 

پلانتار فلکشن یا اکستنشن یا باز شدن:

در این حرکت پنجه پا از ساق پا دور می‌شود و پنجه کاملا کشیده می‌شود.