استخوان ران درازترین و قوی ترین استخوان بدن است.این استخوان؛ اولین استخوان اندام تحتانی بوده  که در انتهای فوقانی خود در لگن خاصره قرار می گیرد و مفصل ران را به وجود می آورد.انتهای تحتانی این استخوان با استخوان درشت نی ، مفصل زانو را تشکیل می دهد. انتهای فوقانی آن یک قسمت محدب به نام سر دارد.زیر سر ، یک قسمت باریک به طول پنج سانتی متر به نام گردن قرار دارد.در انتهای فوقانی در قسمتت خارجی یک برجستگی مشخص و چهار گوش به نام برآمدگی بزرگ قرار دارد.

یک برآمدگی کوچک تر مخروطی شکل نیز در قسمت تحتانی – خلفی گردن به نام برآمدگی کوچک قرار دارد.

آناتومی استخوان ران و کشککسطح قدامی تنه صاف است در حالی که سطح خلفی این استخوان زبر است و دارای یک خط به برآمده به نام خط خشن است.

در قسمت قدامی(جلو) انتهای تحتانی استخوان ران یک سطح مفصلی جهت قرار گیری کشک زانو وجود دارد.در انتهای تحتانی استخوان ران همچنین دو قسمت برجستگی و مجزا به نام لقمه  (در تصویر نوشته شده کندیل) قرار دارند، که محل مفصل شدن ران با استخوان درشت نی هستند. لقمه ها با توجه به داخلی و خارجی بودن آن ها را نام گذاری می کنند.

آناتومی استخوان کشکک زانو

این استخوان بزرگ ترین استخوان کنجدی بدن است.همچنین تنها استخوان کنجدی بدن است که در شمارش استخوان های بدن محسوب می شود. محل استخوان در قسمت قدامی انتهای دیستال استخوان ران می باشد.عضلات چهار سر ران با یک تاندون مشترک به قسمت فوقانی سطح قدامی کشکک متصل می شوند.

آناتومی استخوان ران و کشککاین استخوان دو سطح قدامی و خلفی دارد. سطح قدامی زیر و خشن و دارای تحدب نیز می باشد.سطح خلفی صاف است و روی ران قرار می گیرد. قسمت فوقانی استخوان محدب و قسمت تحتانی آن نوک تیز بوده و به رأس کشکک موسوم است.

منبع: اختصاصی علم ورزش. elmevarzesh.com