عضلات پشت جزو عضلات خلفی تنه محسوب می شوند و شامل ۸ عضله ذوزنقه، پشتی بزرگ، متوازی الاضلاع، گوشه ای، دندانه ای خلفی فوقانی، دندانه ای خلفی تحتانی، پشتی دراز و مربع کمری می باشد. هر کدام از این عضلات به ترتیب توضیح داده می شوند.

آناتومی عضلات پشتعضله ذوزنقه

این عضله پهن و حجیم سطح زیادی از پشت را می پوشاند. با توجه  به وسعت و حجمی که دارد اعمال زیادی را نیز عهده دار است. به همین علت قسمت های مختلفی در عضله قابل تشخیص هستند.

الف: تارهای قسمت فوقانی عضله از سطح خارجی صدف استخوان پس سری شروع شده و به یک دوم خارجی در سطح خلفی ترقوه متصل می شود.

ب: تارهای بعدی از لیگامنت نوکه (در پشت  گردن) شروع شده و به زائده اخرمی دو استخوان کتف ارتباط پیدا می کنند.

ج: دسته های بعدی  تارها از خارهای هفتمین مهره گردنی و مهره های فوقانی پشتی شروع شده و به خارهای استخوان های کتف متصل می شوند.

د: تارهای تحتانی این عضله از روی خارهای بقیه مهره های پشتی شروع شده و به انتهای داخلی خار کتف (ریشه خار) در  هر طرف متصل می شوند.

آناتومی عضلات پشتعضله پشتی بزرگ

این عضله نیز از عضلات بزرگ پشت بوده و سطح وسیعی را می پوشاند. قسمت فوقانی این عضله توسط قسمت تحتانی عضله ذوزنقه پوشانده می شود. عضله پشتی بزرگ از روی خارهای شش مهره تحتانی پشتی و تمام مهره های کمری و سطح خلفی خاجی و قسمت خلفی تاج خاصره در هر طرف، زاویه تحتانی کتف و سه یا چهار دنده تحتانی، شروع می شود. تارهای عضله به طرف فوقانی و خارج کشیده شده و به وسیله یک تاندون بلند به قسمت قدامی استخوان بازو ( انتهای تحتانی ناودان دوسری) چسبندگی پیدا می کنند.

عضله متوازی الاضلاع

این عضله در اصل دو عضله است که شباهت زیادی در نحوه قرار گیری و عمل دارند. عضله متوازی الاضلاع  بزرگ از روی خارهای مهره های دوم تا پنجم پشتی شروع می شود و به بخش تحتانی لبه داخلی استخوان کتف متصل می شود. جهت کشیدگی تارهای این عضله مایل است. عضله متوازی الاضلاع کوچک نیز از روی انتهای تحتانی رباط نوکه در پشت گردن و خارهای مهره های هفتم گردن و اول پشتی شروع شده و به ریشه خار استخوان کتف متصل می شود، تارهای این دو عضله به موازات هم قرار  دارند.

آناتومی عضلات پشتعضله گوشه ای

تارهای این عضله از روی زوائد عرضی چهار مهره اول گرد به پایین و خارج کشیده شده و به قسمت فوقانی لبه داخلی استخوان کتف بین زوایه فوقانی و ریشه خار کتف چسبندگی پیدا می کنند.

آناتومی عضلات پشتعضله دندانه ای خلفی فوقانی

این عضله در قسمت خلفی-فوقانی تنه زیر عضله متوازی الاضلاع واقع است و از روی زوائد خلفی مهره های ششم و هفتم گردنی و اول و دوم  پشتی شروع شده به طرف خارج و پایین کشیده شده روی سطح خارجی دنده های دوم تا پنجم، در قسمت خلفی متصل می شود.

آناتومی عضلات پشتعضله دندانه ای خلفی تحتانی

این عضله نیز همانند عضله دندانه ای خلفی-فوقانی است ولی جهت کشیدگی تارها در آن متفاوت است. این عضله از روی زوائد خلفی دو مهره تحتانی پشتی و دو مهره فوقانی کمر شروع شده و تارهای آن به طرف خارج و بالا کشیده شده روی سطح خارجی چهار دنده تحتانی در  قسمت خلفی چسبندگی پیدا می کنند.

آناتومی عضلات پشتعضله پشتی دراز

عضله ای طویل است که از استخوان پس سری تا خاجی کشیده می شود. این عضله از روی استخوان خاجی، زوائد خلفی مهره های کمری، تاج خاصره شروع شده و با توجه به محل چسبندگی انتهای دیگر تارها به سه گروه عضلانی تقسیم می گردد:

آناتومی عضلات پشت۱-خاصره ای، که روی دنده ها کشیده می  شود.

۲-طویل، که روی زوائد عرضی مهره ها کشیده می شود.

۳-شوکی که روی زوائد شوکی مهرها کشیده می شود.

عضله مربع کمری

عضله ای پهن است که در دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر قرار دارد. این عضله از روی بخش خلفی تاج خاصره شروع شده و با چسبندگی روی زوائد عرضی مهره های اول تا چهارم کمر روی لبه تحتانی دنده دوازدهم متصل می گردد.

آناتومی عضلات پشتتهیه و تدوین: elmevarzesh.com

منبع استفاده شده: آناتومی انسان، تألیف علی اصغر رواسی