یادگیری را میتوان تغییر در عملکرد ای اجرا فرض کرد.یادگیری تقریباً به صورت مداوم انجام می‏شود؛ بهبود عملکرد  به خودی خود، یادگیری نیست بلکه نشان دهنده وقوع یادگیری است. یادگیری حرکتی مجموعه ­ای از فرآیندهای همراه با تمرین یا تجربه است که به تغییرات نسبتاً پایدار در قابلیت اجرای ماهرانه منجر می‏شود.

جنبه های مهم یادگری عبارتند از

۱-یادگیری بر اثر تمرین یا تجربه
۲-یادگیری مستقیماً قابل مشاهده نیست ولی نتایج آن قابل مشاهده است.

یادگیری در تمام سطوح دستگاه عصبی مرکزی رخ میدهد.

الف) افزایش استفاده از فرآیندها خودکار در تحلیل الگوهای حسی(شناسایی محرک)
ب) گسترش شیوه­ های انتخاب پاسخ (گزینش پاسخ) و معلوم کردن آماره­ ها (برنامه­ ریزی پاسخ)
ج) ساختن برنامه­ های حرکتی و فرآیندهای وابران کار آمد در نخاع شوکی
د) ایجاد مرجع اصلاح دقیق تر برای کمک به تعادل.

تغییرات نسبتاً پایدار در مهارت نشان دهنده یادگیری است.برای اینکه تغییر در سطح اجرا به یادگیری نسبت داده شود،باید نسبتاً پایدار باشد.

ویژگی­ های یادگیری

  • یادگیری از تمرین و تجربه ناشی می‏شود
  • یادگیری مستقیماً قابل مشاهده نیست
  • تغییرات ناشی از یادگیری، از تغییرات عملکرد استنتاج می‏شود
  • یادگیری شامل مجموعه ه­ای از پردازش ها در دستگاه عصبی مرکزی است
  • یادگیری قابلیت اجرای ماهرانه را پدید می آورد
  • تغییرات ناشی از یادگیری نسبتاً پایدارند، موقتی نیستند

روش های سنجش یادگیری

۱-منحنی­ های اجرا
۲-طرح ­های انتقال

منحنی­ های اجرا عمومی ­ترین روش ارزیابی پیشرفت یادگیری در طول تمرین،استفاده از منحنی­ های اجراست.

ویژگی­ های منحنی­ های اجرا

منحنی های اجرا ترسیم اجرای انفرادی یا میانگین اجرای گروه در مقابل نوبت های تمرین است
این منحنی ها ممکن است با تمرین شیب افزاینده یا کاهنده پیدا کنند، این به شیوه امتیازدهی تکلیف بستگی دارد.
طبق قانون تمرین، پیشرفت در ابتدا سریع و سپس آهسته است.

انواع منحنی­ ها در اصول یادگیری مهارت

۱-منحنی اجرا با شتاب منفی (برای مهارت های ساده)
۲-منحنی به صورت خطی (برای مهارت های متوسط)
۳-منحنی اجرا با شتاب مثبت (برای مهارت های پیچیده)
۴-منحنی s شکل (برای مهارت های چند مرحله­ ای)

l-elmevarzesh

محدودیت های منحنی­ های اجرا

منحنی های اجرا، منحنی یادگیری نیستند، آن ها به طریقی یادگیری را سنجیده ­اند، منحنی ها ترسیم عملکرد در مقابل تکرارها هستند.
تفاوت های فردی پوشیده میشوند. این منحنی­ ها میانگین عملکرد پراکنده فراگیرندگان مختلف را نشان  میدهد.
تفاوت های درون فردی پوشیده می‏شود. اشکال منحنی های اجرا این است که افت و خیز عملکرد فرد، در حین میانگین گرفتن پوشیده می­ ماند.

آثار تمرین

  • آثار نسبتاً پایدار که دوامی طولانی دارند.
  • آثارموقتی که با مرور زمان و تغییر شرایط از بین میروند.
  • آثار موقتی و نسبتاً پایداری که هم زمانند.